Dostawa polegająca na zakupie technicznych środków materiałowych i eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI Szczecin.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup technicznych środków materiałowych i eksploatacyjnych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w warsztatach RZI Szczecin.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część I – Zakup proszków gaśniczych i środków pianotwórczych do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.
Część II – Zakup części zamiennych i materiałów do konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych – na jedną lub dwie części zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w „Specyfikacji Technicznej Przedmiotu” załącznik nr 4.1 do SIWZ – dla części I zamówienia oraz załącznik nr 4.2 do SIWZ – dla części II zamówienia.
4.
5. Do każdego rodzaju materiałów wymienionych należy dołączyć przy dostawie „Kartę charakterystyki”, zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 143):
a. Część I zamówienia: poz. 1 do 7 – Specyfikacji Technicznej Przedmiotu;
b. Część II zamówienia: poz. 31 do 37 – Specyfikacji Technicznej Przedmiotu.
6. Dostawa do magazynu RZI Szczecin przy ul. Ostrawickiej 16 w Szczecinie. Magazyn jest czynny w godz. 08:00-13:00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku. Wykonawca zapewni transport na koszt własny. Za rozładunek odpowiada Wykonawca. Rozładunek obejmuje zdjęcie z pojazdu i ułożenie przedmiotu zamówienia przed magazynem wyznaczonym przez Zamawiającego w sposób umożliwiający jego przeliczenie i sprawdzenie jakości. Po sprawdzeniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia materiałów do magazynu. UWAGA: Nie zastosowanie się do zasad dotyczących rozładunku eliminuję dostawę.
7. Materiały wymienione w Specyfikacji Technicznej Przedmiotu przeznaczone są do naprawy i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego dla Warsztatu Naprawy Sprzętu Pożarniczego. Materiały powinny być wyprodukowane w 2018 roku.
8. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie z 3 – dniowym wyprzedzeniem pismem na fax nr 261- 45 - 50 – 09.
9. Materiały powinny być dostarczone w opakowaniach z opisem asortymentu zgodnym z Specyfikacją Techniczną Przedmiotu ze wskazaniem rodzaju materiału lub części , do którego mają zastosowanie.
Brak właściwego oznaczenia spowoduje nie przyjęcie dostawy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.02.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się