Dostawa zestawu do oczyszczania wody dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

» Opis zapytania

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 42912330-4 (Aparatura do oczyszczania wody).
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do oczyszczania wody, zwana dalej „sprzętem”, dla Zakładu Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.
3. Miejsce dostawy sprzętu: Zakład Biotechnologii Morskiej Instytutu Oceanografii al.Piłsudskiego 46,
81-378 Gdynia.
4. Dostawa obejmuje:
1) transport z wniesieniem,
2) montaż sprzętu (również systemu wstępnie filtrującego wodę kanalizacyjną (filtry ceramiczne)) / instalacja i uruchomienie,
3) przeszkolenie minimum 3 osób w zakresie obsługi sprzętu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ.
6. Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 24 miesiące.
7. Sprzęt musi:
1) być fabrycznie nowy tzn. nie używany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego
do przeprowadzenia testu jego poprawnego działania; wymagane jest aby sprzęt nie posiadał wad fizycznych i prawnych,
2) być dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych fabrycznych opakowaniach, których przechowywanie przez Zamawiającego nie jest wymagane do zachowania udzielonej gwarancji,
3) być oznakowany (w tym oznakowaniem „CE”) zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia
13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. 2016r.
poz. 542 z późn. zm.),
4) w przypadku, gdy jest produktem wykorzystującym energię w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
14 września 2012r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię oraz
o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. z 2012r. poz. 1203 z późn. zm.) posiadać:
a) dołączoną do produktu wykorzystującego energię etykiety sporządzone w języku polskim, które będą zawierały informacje o klasie efektywności energetycznej (zużyciu energii lub
o wpływie tego produktu na zużycie energii) oraz innych podstawowych zasobach (wody, chemikaliów lub innych substancji) zużywanych przez produkt wykorzystujący energię;
b) dołączoną do broszur lub innej dokumentacji dostarczanej z produktem wykorzystującym energię kartę sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierała tabelę z informacjami technicznymi dotyczącymi produktu wykorzystującego energię;
c) umieszczone na etykiecie i w karcie dane zgodne z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;
 zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. ustawie.
8. Zamawiający odmówi odbioru dostarczonego sprzętu, w przypadku:

1) stwierdzenia rozbieżności pomiędzy cechami dostarczonego sprzętu a przedstawionymi w ofercie,
z zastrzeżeniem zmian dokonanych na podstawie § 10 ust. 1 pkt. 2 projektu umowy,
2) uszkodzenia lub wady uniemożliwiającej użycie sprzętu w jego pełnym zakresie,
3) niewykonania lub wadliwego wykonania montażu/instalacji oraz przeszkolenia pracowników, o których mowa w pkt. 4 ppkt 3, 4.
9. W przypadkach określonych w pkt. 8 przedstawiciel Zamawiającego o którym mowa w § 5 ust. 6 projektu umowy, sporządza protokół zawierający przyczyny odmowy odebrania sprzętu, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznej dostawy sprzętu zgodnego ze złożoną ofertą, w terminie uzgodnionym
z Zamawiającym. Jeżeli tak ustalony termin przekroczy termin realizacji zamówienia o którym mowa w § 2, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 1 projektu umowy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Zamawiający uzna za równoważne takie normy, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych powyżej normach.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

Bądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
 

Zapytania ofertowe z kategorii Inne z ostatnich 10 dni.