„Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega – wydawanie zup. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku tj. jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na zagęszczoną zupę z wkładką mięsną o pojemności nie mniejszej niż 500 ml (nie dopuszcza się możliwości dodawania do zupy tzw. parówek i ścinków wędlin) wraz z pieczywem dla osób potrzebujących z miasta Tarnobrzega dla nie więcej niż 80 osób dziennie przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Posiłki mają być wydawane w godzinach od 10.30 do 12.30.

2. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar, stołówkę w Tarnobrzegu.
3. Posiłki dot. zamówienia będą wydawane przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godzinach od 10.30 do 12.30.
4. Ogólna ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie.
5. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności
6. Sala jadalna jednorazowo powinna pomieścić około 25 osób.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego dostępu do WC wraz z umywalką.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym.
9. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące.
10. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu, w stołówce, jadłospisu na 7 dni.
11. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu (jeśli nie będą jeść na miejscu na wynos otrzymują tylko i wyłącznie jedną porcję). Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dowiezienia posiłków dot. części I do max 20 osób pod wskazany adres.
12. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym.
13. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków.
14. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
15. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
16. Należność za sukcesywne wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej noty księgowej/ faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi.
17. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bloczek żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku.
18. Zamówienie musi być przygotowane od podstaw, na wywarach mięsnych, na bazie świeżych produktów z zachowaniem odpowiednich terminów ważności. Nie dopuszcza się przygotowywania zup z gotowych koncentratów (np. gotowe zupy w koncentracie, zupy w proszku bądź tzw. „gorące kubki”). Dostarczana jedna porcja zupy musi mieć pojemność 500ml. Do jednej porcji zupy dostarcza, się również jedną porcję chleba, który musi mieć wagę nie mniej niż 100 gram. Przygotowywane i wydane zupy muszą być różnego rodzaju. Przygotowywać i wydawać należy, co najmniej 10 rodzajów zupy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
19. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych. Musi być bezwzględnie świeży i przyrządzany w dniu wydawania. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.
20. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych.
21. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
22. Podstawą rozliczenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc, najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego. Wykonawca dołączy do faktury listy z numerami bloczków wydanych posiłków świadczeniobiorcom w danym miesiącu kalendarzowym oraz kwotę należną do zapłaty za każdą osobę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się