"Obsługa magazynu przeciwpowodziowego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych"

» Opis zapytania

a) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu w należytym stanie pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego zlokalizowanego przy ul. Za Torem 22 w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych oraz dokonywanie przeglądów i utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu znajdującego się na wyposażeniu tego magazynu. Obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie bazy technicznej (zlokalizowanej w odległości do 40 km od terenu Gminy Miejskiej Kraków z chwilą wybrania jego oferty) wyposażonej w telefon stacjonarny, komórkowy, fax oraz zapewnienie możliwości odbierania poczty e-mail.
b) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą:
- zakresu i warunków wykonywania prac (załącznik nr 6 do SIWZ),
- wykazu sprzętu i elektronarzędzi podlegających corocznym przeglądom i konserwacjom w magazynie przeciwpowodziowym (załącznik nr 7 do SIWZ).
c) W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp.. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
d) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji co najmniej na 12 miesięcy. Maksymalny realny okres gwarancji wynosi 24 miesiące. Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

13.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się