Dostawa kosmetyków samochodowych.

» Opis zapytania

Przedmiotem niniejszego zamówienia dostawa kosmetyków samochodowych dla Sekcji Eksploatacji podległych Zakładowi Linii Kolejowych w Rzeszowie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Dostawy będą realizowane na podstawie przesłanych Zamówień określających asortyment, ilości i miejsca dostaw

Oferta musi być złożona w formie elektronicznej w systemie Platforma Zakupowa.
Do Oferty należy dołączyć wymienione niżej dokumenty za pomocą Platformy Zakupowej w formie skanu zawierającego podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

Załączniki do Oferty:
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym.
Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa dla osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę za pomocą Platformy Zakupowej.
Załącznik 3- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencjii Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Załącznik nr 4 – Oświadczanie wykonawcy o akceptacji SIWZ.
Załącznik nr 5 – Formularz cenowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się