Dostawa worków foliowych do gromadzenia komunalnych odpadów segregowanych

» Opis zapytania

Worki foliowe wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu powinny być przezroczyste lub półprzezroczyste umożliwiające wizualną kontrolę zawartości, odporne na działalnie promieni UV
i niskich temperatur oraz środków chemicznych. Worki muszą być wyposażone w taśmę do związywania w górnej części worka. Każdy worek musi posiadać nadruk opisujący: jego przeznaczenie;
logo Zamawiającego i dane Zamawiającego (materiał będzie udostępniony Wykonawcy); przeznaczenie worka (rodzaj gromadzonych odpadów). Szczegółowy opis – nadruk na worku - zostanie uzgodniony z Wykonawcą. Pojemność worków: 80L i 120L. Przewidywana do zakupu ilość worków wynosi łącznie 582.000 sztuk. Worki na własny koszt dostarcza Wykonawca do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. K. Miarki 38. Zamawiający nie jest zobowiązany zakupić całej ilości worków wyszczególnionej powyżej. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i maksymalnymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej z nich. Z Wykonawcą najkorzystniejszej oferty Zamawiający podpisze umowę. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw worków w wielkościach podanych w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości worków danego rodzaju.
Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień cząstkowych składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej (e-mail, faks).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości
  • Narzędzia do utrzymania czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się