Usługi cateringowe podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2018

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usług cateringowych podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR w Poznaniu w roku 2018.

część I- usługi cateringowe na imprezy organizowane w Ośrodku Przywodnym Rataje , 61-164 Poznań, os. Piastowskie 106 A, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ,

część II usługi cateringowe na imprezy organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy, 61-123 Poznań, ul. Gdańska 1, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ,

część III – obsługa cateringowa imprezy pod nazwą 11 PKO POZNAŃ PÓŁMARATON i 19 PKO POZNAŃ MARATON zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ,

- część IV – obsługa cateringowa imprezy pod nazwą SPARTAKIADA SENIORÓW, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ,

- część V – przygotowanie i wydawanie herbaty podczas imprez organizowanych przez Oddziały POSiR, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka części zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć produkty żywnościowe świeże, przyrządzone w dniu dostawy, na bazie świeżych produktów najwyższej jakości z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych normami HACCP.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potrawy samochodami – chłodniami spełniającymi wszelkie wymogi sanitarne dla zachowania higieny, bezpieczeństwa i świeżości potraw, pojazdy muszą posiadać udokumentowany odbiór przez Stację Sanitarno Epidemiologiczną, Zamawiający może żądać przedstawienia stosownego dokumentu.
Dla wszystkich części zamówienia, Wykonawca musi posiadać decyzję o zatwierdzeniu zakładu oraz posiadać wpis do rejestru zakładów prowadzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25.08.2006 roku, o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 149 ze zmianami) Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, żądał będzie
zaświadczenia o wpisie do Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z uwzględnieniem informacji w zaświadczeniu: dokładnego adresu miejsca działalności, gdzie będą przygotowywane posiłki dla zamawiającego i zakresu działalności obejmującej: produkcję posiłków, prowadzenie cateringu, środków transportu dopuszczonych i przeznaczonych do przewozu posiłków.
Dla części III zamówienia wykonawca na czas realizacji zamówienia obowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą gwarancyjną minimum 200 000 zł
Dla pozostałych części zamówienia z sumą gwarancyjną minimum 50 000 zł.
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.
Przy realizacji niniejszego zamówienia, dla wszystkich części, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przygotowania posiłków.
Przed zawarciem umowy ws. realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się