Usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są usługi mieszczące się w kategorii usług społecznych, o których mowa w art. 138 h PZP. Jako, że wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1) PZP, do niniejszego postępowania ma zastosowanie przepis art. 138o PZP. W związku z tym przepisem Zamawiający decyduje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy PZP właściwych dla trybu przetargu nieograniczonego, poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP, za wyjątkiem art. 29 ust. 3a i art. 91 ust. 2a PZP. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający planuje 4-8 szkoleń dla grup uczestników (każda: min.10 max 25 osób). 4.1. Usługi świadczone będą w terminie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Zamawiający planuje organizację 4-8 szkoleń (dla 10-25 osób w każdym). Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy terminu planowanego szkolenia wraz z programem szkolenia, uwzględniającym przerwę na lunch oraz godziny trwania szkolenia w terminie do min. 14 dni roboczych przed rozpoczęciem każdego szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 1 do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.02.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się