„Dostawa w roku 2018 środków higieny osobistej dla PGE GiEK”

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny osobistej dla Oddziałów PGE GiEK S.A., zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji technicznej”, która stanowi Załącznik nr 1 do Projektu Umowy.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w ww. „Specyfikacji Technicznej”.
3. Zamawiający zastrzega sobie zastosowanie tzw. prawa opcji, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji zamówienia max. o 30% w zależności od potrzeb Zamawiającego.
4. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 11 Części, zgodnie z „Specyfikacją techniczną”- Załącznik nr 1 do Projektu Umowy.
5.1 Podział Zamówienia na Części ma ten skutek, że każdą Część należy traktować tak, jakby była samodzielnym przedmiotem postępowania.
5.2 Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Części. Dokumenty o których mowa w pkt. 11 SIWZ Wykonawca składa jednorazowo dla całej oferty niezależnie od ilości Części ujętych w ofercie.
5.3 Wykonawca składając ofertę na daną Część zamówienia musi wycenić każdą pozycję w danej Części. Jeżeli w ofercie złożonej na daną Część, zostanie pominięta którakolwiek pozycja z tej Części, to oferta na tę Część zostanie odrzucona.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1.Opis warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt. 9 SIWZ.
2.Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
3.Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 10 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Część I - Dostawa ręczników frote:
Cena - 100,00%
Część II - Dostawa mydła toaletowego LUKSJA:
Cena - 100,00%
Część III - Dostawa pasty BHP WURTH:
Cena - 100,00%
Część IV - Dostawa papieru toaletowego:
Cena - 100,00%
Część V - Dostawa kremu ochronnego do rąk i paznokci EXCLUSIVE:
Cena - 100,00%
Część VI - Dostawa kremu Nivea:
Cena - 100,00%
Część VII - Dostawa pasty BHP Sulima Majster:
Cena - 100,00%
Część VIII - Dostawa pasty BHP Profi:
Cena - 100,00%
Część IX - Dostawa żelu do rąk EILFIX i mydła FashionLine:
Cena - 100,00%
Część X - Dostawa kremu do stóp Ultra Soft:
Cena - 100,00%
Część XI - Dostawa zasypki do stóp Tatree:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Miejsce realizacji danej pozycji zakupu określono w „Specyfikacji technicznej” - Załącznik nr 1 Projektu Umowy dla każdego Oddziału z osobna.
Termin wykonania zamówienia: 1. Termin wykonania Przedmiotu Umowy, upływa w dniu 31.12.2018 r. i/lub w przypadku gdy wyczerpie się kwota wynagrodzenia umownego.
2. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówień cząstkowych w terminie do 14 dni roboczych (za dzień roboczy Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 14:30) od złożenia zamówienia cząstkowego przez osobę uprawnioną (o ile Zamawiający nie określi dłuższego terminu).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Mariola Góralska; Anetta Olejnik
Telefon kontaktowy: 44 735 35 03 ; 44 737 75 59

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.02.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki higieny osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się