Usługa polegająca na przeglądach konserwacyjnych i naprawach sprzętu gastronomicznego, sprzętu chłodniczego i agregatów na samochodach występujących w użytkowaniu Służby Żywnościowej

» Opis zapytania

Przedmiotem usługi są przeglądy konserwacyjne oraz naprawy sprzętu służby żywnościowej znajdującego się w użytkowaniu pododdziałów 31.WOG Zgierz
w następujących rejonach:
1) m. Zgierz – kompleks koszarowy ul. Konstantynowska 85,
2) m. Łódź – kompleksy koszarowe na ul. 6-go Sierpnia 90 oraz ul. Źródłowa 52 – kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, pododdziały WCKMed oraz instytucje będące na zaopatrzeniu;
3) m. Tomaszów Mazowiecki – kompleks koszarowy ul. Piłsudskiego 72 - kuchnia i stołówka wojskowa, pododdziały 25 BKPow;
4) m. Nowy Glinnik – kompleks koszarowy - kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, pododdziały 25 BKPow;
5) m. Leźnica Wielka – kompleks koszarowy - kuchnia i stołówka wojskowa, magazyn żywnościowy, pododdziały 25 BKPow.
6) m. Kutno - instytucje będące na zaopatrzeniu;

Przetarg dotyczyć będzie kosztów roboczogodziny wykonania usługi (w tym podstawowe elementy konserwacyjne – regulacja, smarowanie). Łączna wartość roboczogodzin i załączonych kosztów materiałów/części zużytych do przeprowadzenia przeglądów lub awaryjnej naprawy stanowić będzie wartość faktury do zapłaty. Każdorazowo przy wykonaniu usługi dokonywany będzie odbiór wykonania usługi przez użytkownika sprzętu i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez obie strony (Wykonawcę
i użytkownika).
Wykonawca zobowiązany zostanie do dokonania wpisu w dowodzie urządzenia o przeprowadzonej naprawie oraz dopuszczeniu do dalszej eksploatacji sprzętu (pozytywnej lub negatywnej). Wykonawca udzieli gwarancji na elementy, które
w trakcie naprawy zostaną wymienione na nowe.
W przypadku wybrania oferty zostanie zawarta umowa do określonej kwoty na współpracę do 15.12.2018r.
Przeglądy, konserwacje oraz tzw. Obsługa Roczna przeprowadzona zostanie 2 razy w trakcie trwania umowy (termin i wykaz sprzętu określony w umowie),
Awaryjne naprawy sprzętu będą realizowane w okresie do 48 godzin od zgłoszenia awarii (pisemnego, telefonicznego, faxem) w przypadku sprzętu gastronomicznego.
Natychmiast po zgłoszeniu awarii, usługa zostanie wykonana w okresie do 24 godzin od chwili przyjęcia zgłoszenia w przypadku urządzeń chłodniczych (w tym również w dni świąteczne i dni wolne od pracy).
Sprzęt będący w okresie gwarancji podlega tylko przeglądowi konserwacyjnemu, który nie może naruszać warunków gwarancji danego sprzętu.
Wykonawca musi dysponować osobami dokonującymi napraw i przeglądów urządzeń gastronomicznych, które posiadają świadectwa kwalifikacji uprawniające do obsługi technicznej, demontażu oraz naprawy urządzeń
i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także do odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji i przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie nimi.
Wykonawca do wykonywania napraw sprzętu będzie używał części nowych, nigdy nie eksploatowanych, o jakości technicznej, co najmniej takiej samej jak zamontowane oryginalnie.
Usterki sprzętu i urządzeń Służby Żywnościowej: wymagające nieskomplikowanych, drobnych napraw, usuwane będą
w miejscu ich użytkowania tj. w obiektach służby żywnościowej 31.WOG Zgierz (z zachowaniem zasad systemu HACCP), wymagające specjalistycznych napraw przewożone będą, na koszt Wykonawcy, do naprawy w warsztacie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 a (Zadanie 1) i w załączniku nr 1 b (Zadanie 2)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się