Dostawa poliglinu chlorku dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa chlorku poliglinu - 1 476 ton dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do specyfikacji.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny ich spełniania, przesłanki wykluczenia z postępowania oraz informacje o oświadczeniach
i dokumentach, wymaganych na potwierdzenie spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Informacje o wadium: Kwota wadium: brak
Kryteria oceny ofert: Dostawa poliglinu chlorek dla PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: Określono w SIWZ
Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie do 2018-12-28
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Enryko Rajski
Telefon kontaktowy: 75 77 36 027

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się