Zakup kombinezonów, hełmów i pasów dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kombinezonów, hełmów i pasów dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji technicznej”, która stanowi Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę musi odpowiadać wszystkim wymaganiom oraz parametrom określonym w ww. „Specyfikacji Technicznej”.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
5. Nie dopuszcza się zastosowania przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w Załączniku 1 do Projektu Umowy dla Części 1.
6. Dla pozostałych Części zamówienia Zamawiający dopuszcza przedmiot zamówienia równoważny pod warunkiem, że będzie on spełniał wszystkie parametry techniczne określone w „Specyfikacji technicznej”. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia równoważnego, Wykonawca musi podać jego nazwę i parametry techniczne oraz na dowód równoważności załączyć do oferty odpowiednie dokumenty w j. polskim, na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotowego Umowy, tj. do zmniejszenia ilości dostaw z każdej pozycji zamówienia max. o 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego.
8. Dla Części 1, poz. 1, tj.: hełm ochronny - Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyrażenia zgody na umieszczenie znaków graficznych Zamawiającego z folii samoprzylepnej (pkt. 2 w Formularzu ofertowym).
9. Dla Części 3, tj.: kamizelka ostrzegawcza – Zamawiający, przy zawarciu Umowy przekaże Wykonawcy logo (znak graficzny Zamawiającego) w celu wykonania nadruku.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Tak
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu zakupowym o udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 .nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt. 9.1. SIWZ
1.2. spełniają warunki udziału w Postępowaniu tj.:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu.
2. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone przez Wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 9.2. SIWZ oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 9.1 SIWZ. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert.
2.3. Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w oryginale, a jeżeli zostaną dostarczone w formie kserokopii, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do tych czynności tj. przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.
2.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
oświadczenie potwierdzające, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium..
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Część 3:
Cena - 100,00%
Część 4:
Cena - 100,00%
Część 5:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn G007
Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania Przedmiotu Umowy, upływa w dniu 31.12.2018 r. i/lub
przypadku gdy wyczerpie się kwota wynagrodzenia umownego.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Anetta Olejnik / Kinga Siewiera
Telefon kontaktowy: 44 737 75 59 / 44 735 40 23

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Sprzęt p. poż.

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się