"Dyżurowanie na dostrzegalni przeciwpożarowej "Lucień" w 2018 roku"

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa- „Dyżurowanie na dostrzegalni przeciwpożarowej „Lucień” w 2018 roku.
a) Obowiązkiem obserwatora przeciwpożarowego jest wnikliwe obserwowanie terenu leśnego będącego w zasięgu widoczności z punktu obserwacyjnego oraz niezwłoczne meldowanie do punktu alarmowo – dyspozycyjnego (PAD) w siedzibie Nadleśnictwa Gostynin o dostrzeżonych dymach i ogniach wydobywających się z lasu oraz innych spostrzeżonych zdarzeniach.
b) Obserwator przeciwpożarowy powinien dokładnie orientować się w obserwowanym terenie (znajomość charakterystycznych punktów terenowych, miejsc stałego wydobywania się dymów) oraz umieć posługiwać się mapą.
c) O czasie pracy obserwatora decyduje nadleśniczy lub pełnomocnik nadleśniczego.
d) Pracę obserwatora koordynuje dyspozytor PAD-u.
e) Obserwator przeciwpożarowy każdorazowo melduje do punktu alarmowo – dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Gostynin o rozpoczęciu i zakończeniu pracy. Na chwilowe zejście z dostrzegalni może zezwolić tylko dyspozytor punktu alarmowo – dyspozycyjnego.
f) Obserwator przeciwpożarowy po dostrzeżeniu pożaru (wydobywającego się dymu lub ognia z lasu) lub innych zdarzeń wyznacza dokładnie kierunek jego miejsca (odczytując wartość kąta) za pomocą kierunkomierza, a następnie wzrokowo określa miejsce powstania pożaru, pomocniczo kontaktuje się z obserwatorami z dostrzegalni przeciwpożarowych sąsiednich nadleśnictw tj. N-ctwo Włocławek – wieża p.poż. „Goreń” lub N-ctwo Łąck wieża p.poż. „Łąck” z prośbą o wyznaczenie kierunku miejsca przedmiotowego pożaru, po czym niezwłocznie składa radiowy lub telefoniczny meldunek do punktu alarmowo – dyspozycyjnego. Przy nadawaniu meldunku obserwator obowiązany jest podać:
 własny kryptonim lub nazwę punktu obserwacyjnego,
 dokładny czas zauważenia pożaru lub innego zdarzenia,
 odczytany z kierunkomierza kąt (kierunek pożaru) oraz odczyty z
sąsiednich dostrzegalni,
 odległość do miejsca pożaru określona wzrokowo (miejsce powstania
pożaru),
 wielkość zauważonego dymu (małe, średnie, duże lub bardzo duże
kłęby dymu), jego kolor (biały – czarny) i tendencje rozwojowe
(rośnie – maleje)
 kierunek dymu znoszonego podmuchami wiatru.
 inne ewentualne uwagi czy sugestie
g) Wszystkie dane przekazywane do punktu alarmowo – dyspozycyjnego obserwator
musi zapisać w swojej książce meldunków.
h) Dalszym obowiązkiem obserwatora jest ciągłe obserwowanie zauważonego zdarzenia,
zgłaszanie zmian do punktu alarmowo – dyspozycyjnego.
i) W wypadku awarii posiadanych środków łączności obserwator po zauważeniu dymu, udaje się natychmiast najkrótszą drogą do najbliższego telefonu, składa meldunek, po czym powraca na punkt obserwacyjny.
j) Obserwator obowiązany jest wchodzić i schodzić z dostrzegalni z zachowaniem
środków ostrożności. Po wejściu do kabiny powinien natychmiast zamknąć klapę.
k) Obserwator ma obowiązek dbania o sprawność powierzonego sprzętu, stan punktu obserwacyjnego, jego czystość i zabezpieczenie oraz zgłaszania do nadleśnictwa wszystkich zauważonych usterek.
l) Obserwator powinien zamykać drzwi wejściowe na wieże zarówno w czasie pracy obserwatora, jak i po jej zakończeniu. Zabrania się wpuszczania na wieżę osób postronnych.
m) Obserwatorowi nie wolno:
 przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu lub innych
środków o podobnym działaniu,
 pić napojów alkoholowych lub spożywać innych środków o podobnym
działaniu,
 spać w czasie służby,
 samowolnie opuszczać posterunku.
n) W wypadku wystąpienia bardzo silnych wiatrów lub burz z wyładowaniami
atmosferycznymi – obserwator zgłasza zaistniałe zjawiska do PAD a następnie
powinien zejść z wieży.
o) Obserwator po zakończeniu pracy zabiera ze sobą telefon komórkowy, radiotelefony i lornetkę. Do obowiązków obserwatora należy również ładowanie akumulatorów radiotelefonów i telefonu.
p) Obserwator ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.02.2018 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi związane z leśnictwem
  • Usługi najmu pojazdów, łodzi i samolotów
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się