Dostawa jednorazowej odzieży medycznej oraz jednorazowych materiałów chłonnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest na dostawa jednorazowej odzieży medycznej oraz jednorazowych materiałów chłonnych dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ/UMOWY.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:
- Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 211 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 211),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1252),
- Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej wyrobów medycznych ze zmianami.
3. Ilości przedmiotu zamówienia zawarte w załączniku nr 1 są ilościami orientacyjnymi, Zamawiający będzie składał w trakcie trwania umowy zamówienia wg rzeczywistych potrzeb. Podane ilości
mogą ulec zmniejszeniu.
4. Zamówiony towar winien być dostarczony do pomieszczeń Magazynu Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o. o. w terminie do 3 dni od daty złożenia zamówienia, w godzinach 8.00-14,00, transportem Wykonawcy lub za pośrednictwem profesjonalnej firmy przewozowej.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na podstawie zamówienia, określającego rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia.
6. Zamówienie może być złożone w formie pisemnej – w tym poprzez przesłanie faksem.
7. Wymagany termin płatności wynosi 60 dni od doręczenia prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym wraz ze wskazaniem numeru umowy, wystawionej faktury Zamawiającemu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

31.01.2018 | 08:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się