Świadczenie usług związanych z przygotowaniem całodziennych posiłków z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych oraz ich dystrybucja na poszczególne oddziały szpitalne.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu całodziennych posiłków w kuchni głównej Zamawiającego, Łowicz ul. Ułańska 28 , ich dystrybucja do oddziałów szpitalnych oraz dostarczenie do Oddziału Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie.
Przygotowanie posiłków powinno być zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP) oraz uwzględniać zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Instytutu Żywności i Żywienia, opublikowane w Podstawach naukowych żywienia w szpitalach oraz Zasadach prawidłowego żywienia chorych w szpitalach
2. Wykonawca zobowiązuje się dzierżawienia pomieszczeń Szpitala na prowadzenie powyższej usługi. Zamawiający oddaje w dzierżawę pomieszczenia, w tym: kuchnia centralna z magazynami oraz stołówką o łącznej powierzchni 235,91 m2 oraz pomieszczenia kuchni w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie k/Bielaw o łącznej powierzchni 36,98 m2, wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie kuchni, na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego zawierającego specyfikację przekazanego sprzętu. Wykaz pomieszczeń i sprzętu stanowiących przedmiot dzierżawy i najmu zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia 4pracowników, w trybie art. 231KP przy zapewnieniu wszelkich praw i uprawnień im przysługujących.
4.Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę: dietetyka, osoby bezpośrednio zajmujące się przygotowaniem posiłków w kuchni głównej, dostarczaniem ich wózkami do oddziałów szpitalnych oraz zajmujące się utrzymaniem w czystości pomieszczeń, urządzeń kuchenki oddziałowej, zbieraniem naczyń po posiłkach i utrzymaniem w czystości zastawy stołowej w Oddziale Fizjoterapii i Rehabilitacji w Stanisławowie
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia dokumentów zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę, na każdym etapie trwania umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 4 i 5 do SIWZ
Zaleca się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu dokonał wizji lokalnej obiektu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się