Dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem oraz dzierżawą butli medycznych i technicznych na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych i technicznych wraz z transportem oraz dzierżawą butli medycznych i technicznych.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 4 pakiety (części) i obejmuje:
Pakiet nr 1 – Gazy różne
Pakiet nr 2 – Ciekły azot
Pakiet nr 3 – Gaz medyczny 50%O2/50%N2O
Pakiet nr 4 – Tlen medyczny w butlach o pojemności 2l
3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz placówek podległych NCM - Przychodni Specjalistycznej na ul. Paderewskiego 7, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki oraz Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 w Cząstkowie Mazowieckim, Cząstków Mazowiecki 118 (dotyczy pakietu nr 2).
5. Wykonawca ponosi koszt dostaw i ubezpieczenia oraz odpowiedzialność za dostawę przedmiotu zamówienia do NCM.
6. Dostawy odbywać się będą wg potrzeb Zamawiającego w ilościach i częstotliwości uzgodnionej zamówieniem, wysłanym faksem lub uzgodnionym telefonicznie z osobą upoważnioną.
7. Wykonawca przyjmie do realizacji każde złożone przez Zamawiającego zamówienie w terminie realizacji do 24 godzin, tj. w dzień następny od dnia przyjęcia zamówienia.
8. Dostawy będą realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.
9. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania:
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 211 z późn. zm.).
10. Przedmiot zamówienia powinien posiadać aktualne dokumenty obowiązujące w Polsce dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.
11. Wykonawca zapewni dostawę gazów medycznych w butlach, które spełniają określone normy i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Butle muszą posiadać widoczne oznaczenia dot. nazwy produktu (etykiety) oraz opakowanie przeznaczone do tego celu.
12. Podane ilości w załączniku nr 2 do SIWZ są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy w związku z potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się