Dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości oraz artykułów gospodarczych, dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku. Specyfikację dostaw zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Formularz oferty”), a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do specyfikacji („Formularz cenowy”). Zamówienie podzielone jest na 12 pakietów (części) wymienionych w załączniku nr 1.1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę w zakresie jednego lub większej ilości pakietów, natomiast w ramach danego pakietu oferta musi być kompletna (tj. musi obejmować wszystkie pozycje), w przeciwnym wypadku zostanie odrzucona.
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia określił szczegółowo asortyment zgodnie z potrzebami szpitala, dopuszcza jednak także oferty równoważne, przez które rozumie się asortyment o identycznym przeznaczeniu jak opisany w załączniku nr 1.1 i o parametrach - jeśli je doprecyzowano - nie gorszych z punktu widzenia użytkownika.
Dostawy (dla wszystkich pakietów) będą się odbywać transportem na koszt Wykonawcy wg zasad ustalonych w umowie i formularzu cenowym dla danego pakietu.
Podane w formularzach cenowych ilości dotyczą okresu 24 miesięcy (umowy zostaną zawarte na taki okres), ilości te mają charakter orientacyjny. Zamawiający będzie dokonywał zamówień
w zależności od potrzeb szpitala.
Pozostałe warunki zamówienia określone są w punkcie XV specyfikacji oraz powołanym w nim załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia („Wzór umowy”).
Dostarczany asortyment musi:
- odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w tym spełniać wszystkie wymagania wyszczególnione we wzorze załącznika nr 1.1 do oferty,
- posiadać dopuszczenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się