Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów oznakowania pionowego jezdni: znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania,konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż wraz z transportem) elementów drogowego oznakowania pionowego jezdni: znaków drogowych pionowych oraz konstrukcji wsporczych dla tych znaków.
Postępowanie zostało podzielone na części zgodnie z Art 36aa, ust 1, Część I: dotyczy dostawy znaków i tablic drogowych do pionowego oznakowania ;
Część II: dotyczy dostawy konstrukcji wsporczych wraz z elementami montażowymi do znaków i tablic.
Zestawienie elementów stanowiących przedmiot zamówienia podane jest w odpowiednich załącznikach stanowiących integralną część SIWZ, przy czym podane w nich wskaźniki ilościowe oparte są na prognozie Zamawiającego, opartej na analizie wykonach tożsamych dostaw w ostatnich latach i nie stanowią wartości ostatecznych, wobec których Wykonawca będzie mógł wnieść jakiekolwiek roszczenia. Opisaną w niniejszej SIWZ każdą część należy traktować jako osobne zamówienie publiczne, na które po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta odrębna umowa. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia , którą można udzielić jednemu Wykonawcy. Wykonawca może złożyć ofertę na obie części postępowania. Warunkiem złożenia oferty jest możliwość realizacji wszystkich artykułów wyszczególnionych w załącznikach od 2.1. do 2.2. , na które Wykonawca zamierza złożyć ofertę. Brak jakiegokolwiek artykułu z danej części, spowoduje odrzucenie oferty dla danej części. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania dla przedmiotu zamówienia i jest załączona do specyfikacji stanowiąc jej integralną część i obowiązuje na każdym etapie niniejszego postępowania.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.01.2018 | 12:45


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Instrukcje, znaki i tablice

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się