Wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest wytwarzanie i dostawa posiłków dla wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy w liczbie 9600 z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty ilości posiłków, w zależności od bieżących potrzeb, w granicach – 50%; + 50%. Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie dostarczone posiłki. 1.Zestaw dzienny przypadający na 1 osobę to: śniadanie, drugie śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie z surówką + sok lub napój lub kompot), podwieczorek (batonik lub owoc) oraz kolacja. 2. Łączna wartość energetyczna posiłku o którym mowa w punkcie 1 nie może być niższa niż 2500 kcal. 3. Posiłki dostarczane w dniach: od poniedziałku do niedzieli. 4. Jadłospis układany będzie przez Wykonawcę cyklicznie na okres 30 dni i dostarczany Zamawiającemu (pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną). 5. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do godz. 6:00. 6. Wykonawca gwarantuje, że posiłki będą przygotowywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. 7. Posiłki Wykonawca dostarczał będzie na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw. 8. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania próbek żywnościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP. 10. Wymagane jest dostarczanie posiłków w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w godzinach: 6:30 – 7:00 – śniadanie + drugie śniadanie; 13:00 – 13:30 – obiad + podwieczorek, kolacja. 11. Wykonawca zobowiązany jest do zabrania resztek pokonsumpcyjnych. 12. Wykonawca musi dysponować pojazdem posiadającym wymagane dokumenty do przewozu żywności. 13. Zamawiający wymaga aby usługa została wykonywana przez co najmniej 3 osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm. ) w tym: - kucharz codzienne przygotowywanie posiłków, - dietetyk – sprawdzanie i wydawanie posiłków codziennie,
- kierowca dostarczanie posiłków. Zamawiający, celem zweryfikowania i kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań wymaga przedłożenia w dniu podpisania umowy, umów o pracę tych osób. 14. Zamawiający zastrzega, iż w okresie przerw świątecznych, wakacyjnych liczba posiłków może być zdecydowanie niższa. 15. Ceny zaoferowane przez Wykonawcę nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się