Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie kompleksowej całodziennej usługi żywienia pacjentów Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy (z załącznikiem), będący załącznikiem nr 3 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zapisy Specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy utrzymywać standardy HACCP. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę minimum 300 000,00 zł przez okres trwania umowy. W trakcie trwania umowy Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże się aktualną polisą ubezpieczeniową. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców polisa musi posiadać rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się