Dostawa środków czystości do obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków z podziałem na dwa zadania. Zadanie 1- Dostawa płynów do mycia naczyń, płynów do mycia podłóg, środków dezynfekcyjnych. Zadanie nr 2- Dostawa proszków do prania, płynów do płukania oraz odplamiaczy i wybielaczy. Znak postępowania: ZP-2/WZŻ/2018

» Opis zapytania

Zadanie nr 1
1.Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czyszczących ( płyny do mycia naczyń, płyny do mycia podług) i dezynfekcyjnych do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków :
Żłobek nr 1 ul. Lwowska 20, Wrocław,
Żłobek nr 2 ul. Zemska 33, Wrocław,
Żłobek nr 3 ul. Białowieska 27, Wrocław,
Żłobek nr 4ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
Żłobek nr 5ul. Dokerska 5, Wrocław,
Żłobek nr 6ul. Krowia 1, Wrocław,
Żłobek nr 7 ul. Drukarska 9, Wrocław,
Żłobek nr 8 ul. Sądowa 6, Wrocław,
Żłobek nr 9 ul. Wrońskiego 13d, Wrocław,
Żłobek nr 10ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
Żłobek nr 11 ul. Hubska 39, Wrocław,
Żłobek nr 12 ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
Żłobek nr 13 ul. Wieczysta 107, Wrocław,
Żłobek nr 14 ul. Mulicka 4c, Wrocław,
Żłobek nr 15 ul. Łukowa 37, Wrocław,
Budynek administracyjny – ul. Fabryczna 15, Wrocław.
2.Przedmiot zamówienia musi być oryginalnie zapakowany, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie ich obowiązującym i posiadać polskie napisy na opakowaniu jednostkowym.
3.Asortyment wymieniony w załączniku nr 2.2 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym musi posiadać certyfikaty, dokumenty potwierdzające dopuszczenie preparatów do kontaktu z żywnością (dotyczy wszystkich produktów używanych w kuchni) oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.1203) jak również z innymi obowiązującymi przepisami.
4.Asortyment musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności znakiem bezpieczeństwa, posiadać znak CE oraz piktogram (znak) wskazujący, że zaproponowany asortyment ma dopuszczenie do kontaktu z żywnością- dotyczy preparatów stosowanych w kuchni. Znak ten musi być umieszczony na opakowaniu jednostkowym.
5.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy z minimum 12 miesięcznym terminem ważności licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
6.Zaproponowany asortyment musi być wysokiej jakości, zaleca się aby był wyprodukowany przez Firmy posiadające System Zarządzania Jakością z Międzynarodową normą ISO 9001:2008 czyli PN-EN 9001:2009.
Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ- Formularzu asortymentowo – cenowym.
7.Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.
8. Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski.
2) Zadanie nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy proszków do prania, płynów do płukania oraz odplamiaczy i wybielaczy do następujących obiektów Wrocławskiego Zespołu Żłobków:
Żłobek nr 1 – ul. Lwowska 20, Wrocław,
Żłobek nr 2 – ul. Zemska 33, Wrocław,
Żłobek nr 3 – ul. Białowieska 27, Wrocław,
Żłobek nr 4 – ul. Kłodnicka 25, Wrocław,
Żłobek nr 5 – ul. Dokerska 5, Wrocław,
Żłobek nr 6 – ul. Krowia 1, Wrocław,
Żłobek nr 7 – ul. Drukarska 9, Wrocław,
Żłobek nr 8 – ul. Sądowa 6, Wrocław,
Żłobek nr 10 – ul. H. Brodatego 17, Wrocław,
Żłobek nr 11 – ul. Hubska 39, Wrocław,
Żłobek nr 12 – ul. Jugosłowiańska 85a, Wrocław,
Żłobek nr 13 – ul. Wieczysta 107, Wrocław,
Żłobek nr 14 – ul. Mulicka 4c, Wrocław,
Żłobek nr 15 – ul. Łukowa 37, Wrocław.
2. Towary będące przedmiotem dostawy muszą być oryginalnie zapakowane, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie ich obowiązującym i posiadać polskie napisy na opakowaniu jednostkowym.
3.Asortyment wymieniony w załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu asortymentowo- cenowym musi posiadać certyfikaty, atesty Opinie Instytutu Matki i dziecka lub Innego Instytutu badawczego prowadzącego badania na grupie dzieci mającej skłonność do alergii oraz karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015.1203) jak również z innymi obowiązującymi przepisami.
4.Asortyment musi być oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności znakiem bezpieczeństwa , posiadać znak CE . Znak ten musi być umieszczony na opakowaniu jednostkowym.
5.Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy do Zamawiającego.
6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 2 - Formularz asortymentowo-
cenowy(załącznik nr 2.2 stanowić będzie równocześnie załącznik do umowy) i załącznik nr 6.2
do SIWZ - Projekt umowy.
7. Zaproponowany asortyment musi być wysokiej jakości, zaleca się aby był wyprodukowany przez Firmy posiadające System Zarządzania Jakością zgodny z Międzynarodową normą ISO 9001:2008 czyli PN-EN ISO 9001:2009.
8.Zamawiający dopuszcza produkty równoważne do opisanych w Formularzu asortymentowo cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Pod pojęciem produktu równoważnego Zamawiający rozumie produkty o nie gorszych parametrach jakościowych, posiadające te same walory organoleptyczne (zapach, barwa) oraz zawierające w swoim składzie co najmniej te same surowce użyte do produkcji, co artykuły określone przez Zamawiającego.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

16.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się