Dostawa środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków czystości i galanterii papierniczej na potrzeby obiektu Kompleksu Recepcyjno-Wypoczynkowego Łańsk przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, wg wymagań określonych w niniejszym rozdziale i Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część Formularza oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym integralną część Formularza oferty - Załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym ilości określone w Formularzu, mają charakter wyłącznie szacunkowy. 3. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Istotnych postanowieniach umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Zamawiający ma prawo do niezrealizowania pełnej szacunkowej wielkości zamówienia. Zakres zamówienia zostanie zrealizowany w co najmniej 50% ogólnej wartości umowy.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych artykułów w każdej pozycji asortymentowej, a także zmiany na inny artykuł wymieniony w Formularzu asortymentowo-cenowym, pod warunkiem nieprzekroczenia wartości umowy. Uprawnienie to nie stanowi zmiany przedmiotu umowy i nie wymaga dokonania zmiany umowy. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tego tytułu. 6. Zamawiający wymaga, aby dostarczane środki czystości znajdowały się w oryginalnych opakowaniach, fabrycznie zamkniętych i nienaruszonych, posiadające zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki identyfikujące produkt. 7. Dostarczone środki muszą posiadać termin przydatności do zużycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa 02-903
Województwo: mazowieckie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się