Usługi przygotowania i dowozu posiłków dla osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych jednostek Policji województwa warmińsko – mazurskiego (20 zadań częściowych)

» Opis zapytania

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostarczenie w pojemnikach jednorazowych i wydanie upoważnionemu policjantowi posiłków dla osób zatrzymanych przez siedem dni w tygodniu, również w dni ustawowo wolne od pracy i święta, w ilościach i terminach dostosowanych do potrzeb jednostki ( zadanie nr. 1-20)
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i przydatność do spożycia produktów z jakich przygotował dany posiłek, zgodnie z wymaganiami określonymi odpowiednio w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r., Nr 136, poz. 914)
3. Podczas przyrządzania posiłków, ich dostarczania oraz wydawania powinny być zachowane wymogi sanitarno-higieniczne .
1. Ilość posiłków będzie zgłaszana telefonicznie pod wskazany w umowie numer, każdorazowo przez oficera dyżurnego jednostki KPP/KMP/KWP na 1 godz. przed ustalonym czasem dostarczenia posiłków. Ilości świadczonych usług, określone dla poszczególnych zadań, przyjęte zostały przez Zamawiającego szacunkowo w celu wyliczenia przez wykonawcę ceny oferty i nie mogą być podstawą roszczeń ze strony wykonawcy w przypadku mniejszej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy.
4. Normy żywieniowe, na podstawie których oparte jest żywienie osób zatrzymanych
w PDOZ oraz nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka określone są w:
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 roku, w sprawie przypadków otrzymywania przez policjanta wyżywienia oraz norm tego wyżywienia (Dz. U. Nr 166 poz. 1366),
- Decyzji Nr 2/2008 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA
z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla PSP, policjantów, funkcjonariuszy SG
i BOR,
- Decyzji Nr 1/2011 z dnia 04 października 2011 roku. Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA zmieniająca decyzję w sprawie wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu,
- Rozporządzeniu MSWiA z dnia 04 czerwca 2012 roku w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach ,
- Rozporządzeniu MSWiA z dnia 11 kwietnia 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w Policyjnych Izbach Dziecka.
5. Dokonując kalkulacji ceny żywienia osoby zatrzymanej w PDOZ i PIDZ należy stosować stawki i zasady zawarte w w/w przepisach tj. posiłki muszą być przygotowane według dziennej normy żywieniowej tzw. wsadu do kotła, która wynosi:
a. 8,90 zł. dla dorosłych,
b. 11,12 zł. dla kobiet w ciąży i osób, które nie ukończyły 18 lat,
c. 16,68 zł. na wniosek lekarza lub gdy nieletni przebywa w konwoju tramwajowym ponad 6 godzin,
d. W sytuacji, gdy w konwoju trwającym ponad 6 godzin przebywa dorosły, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania suchego prowiantu w wysokości dziennej normy.

6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotowując posiłki kierował się następującym podziałem dziennej normy żywieniowej:
a. śniadanie – 30% wartości dziennej normy żywieniowej,
b. obiad – 40% wartości dziennej normy żywieniowej,
c. kolacja – 30% wartości dziennej normy żywieniowej.

7. Wartość energetyczna posiłków dla kobiet w ciąży i osób, które nie ukończyły 18 lat wynosi nie mniej niż 3200 kcal, natomiast dla osób dorosłych nie mniej niż 2600 kcal (zgodnie z obowiązującymi przepisami w resorcie MSWiA)

8. Posiłki mają być dostarczane i wydawane w godzinach:
a. śniadanie 7.00 – 8.00 – suchy prowiant,
b. obiad 12.00 – 14.00 – ciepły posiłek
c. kolacja 18.00 – 19,00 – suchy prowiant lub ciepły posiłek.

9. Wartość marży pokrywającej koszty przygotowania posiłku nie może przekroczyć 100% zgodnie z Decyzją nr 2/2008 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla PSP, policjantów, funkcjonariuszy SG i BOR.
10. Wykonawca zapewni dowóz posiłków własnym transportem spełniającym wymogi sanitarno-higieniczne tj. dostosowanym do przewozu posiłków.
11. Posiłki muszą być dostarczane w naczyniach jednorazowych, zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz odpowiednio poporcjowane i gotowe do wydania zatrzymanym wraz z sztućcami jednorazowego użytku. W związku z powyższym Wykonawca w zaoferowanej cenie posiłku uwzględni koszt przedmiotowych naczyń i sztućców oraz kubeczków jednorazowych do napoi ciepłych /zimnych.
12. Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania faktur w okresach miesięcznych, niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie zbiorcze ilości wydanych posiłków za dany miesiąc. Faktura winna być wystawiona na Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie ul. Partyzantów 6/8 , 10-959 Olsztyn NIP 739-020-66-11 i przesłana na adres KPP/KMP/KWP miejsca świadczenia usługi żywienia. Zakwestionowane pod względem jakościowym lub ilościowym przez Zamawiającego posiłki będą podlegać wymianie niezwłocznie na koszt Wykonawcy.
13. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, w formie zestawienia, wydanych posiłków kosztowo. Ewidencja wydatkowania środków z obowiązującej umowy.
14. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do odkładania prób pokarmowych z produkowanych potraw na koszt własny i przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. W przypadku braku możliwości wywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku przygotowania posiłków objętych przedmiotem zamówienia, zobowiązany będzie do zapewnienia na swój koszt i ryzyko, we właściwym czasie wyżywienia osób zatrzymanych bądź nieletnich przez osobę trzecią bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
16. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany dziennej normy żywieniowej w oparciu
o obowiązujące w MSWiA przepisy dotyczące zmiany norm żywieniowych. Powyższe zmiany nie będą wymagać sporządzenia aneksu do umowy.
17. Rozpoczęcie świadczenia usługi żywienia zgodnie z data wskazaną w pojedynczym zadaniu, termin zakończenia obowiązywania umowy: 31 października 2019r.

18. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez siebie zadanie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 8 do SIWZ.
19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy.
20. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
21. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
22. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia podwykonawcom Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art.36 ust.4 ustawy Pzp) zawrzeć w ofercie informacje dot. podwykonawstwa i wskazania części zamówienia, jakie jemu powierzy. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
23. Wykonawca ma obowiązek (zgodnie z art. 36b ust. 1 Ustawy Pzp) wskazania w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm (nazw) podwykonawców. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia.
24. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres świadczonej Zamawiającemu czynności wyżywienia (sporządzanie posiłków, przygotowywanie do transportu) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 t., poz. 1502 z późn. zm.), zgodnie z oświadczeniem (Załącznik nr 1 do SIWZ). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa § 9 w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy. Nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę osoby wspomagające wykonanie usługi np. księgowe, pracownicy biurowi, zaopatrzeniowcy, kierowcy.
25. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
26. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 .

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

11.01.2018 | 13:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi cateringowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się