Dostawa płynów eksploatacyjnych do pojazdów KWP w Łodzi i jednostek garnizonu łódzkiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów eksploatacyjnych i środków myjących do pojazdów służbowych dla KWP w Łodzi.
KODY CPV: 24961000–8 płyny chłodnicze, 24957000-7 dodatki chemiczne, 39831250-3 roztwory myjące, 33711610-6 szampony, 24322320-6 pochodne alkoholi, 39831500-1 samochodowe środki czyszczące.
Szczegółowy opis warunków realizacji zamówienia został określony we wzorze umowy.
Asortyment i ilość zamawianych produktów zostały podany w formularzu asortymentowo-cenowym w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Faktyczna liczba i asortyment zrealizowanych dostaw będzie zależny od potrzeb i posiadanych środków budżetowych Zamawiającego. Określone ilości nie mogą być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy, w razie mniejszych potrzeb Zamawiającego.
Wykonawca będzie realizował dostawy produktów na koszt własny przez okres trzech lat od poniedziałku do piątku w dni robocze w godz. 8:00-15:00 do następujących magazynów:
• Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Stokowska 21/25
• Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi ul. Pienista 71
• Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim ul. Szkolna 30/38
• Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu ul. Sikorskiego 2
Produkty będą dostarczane sukcesywnie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, w oryginalnie zaplombowanych i odpowiednio oznakowanych opakowaniach handlowych typowych dla danego producenta, stosownie do złożonego zamówienia. Wielkość opakowania podana w formularzu asortymentowo-cenowym jest wielkością pożądaną, ale nie jest to wymóg bezwzględny.
Cena każdego produktu wyszczególnionego w formularzu musi być jednakowa (zryczałtowana) bez względu na wielkość opakowania jak i miejsce dostawy. Wykonawca musi tak skalkulować swój produkt, aby posiadał on identyczną cenę zarówno przy dostawie np. do magazynu w Sieradzu w ilości 150 litrów w opakowaniach 5 litrowych, jak i do magazynu w Łodzi w ilości 900 litrów w czterech beczkach po ok.200 litrów i pozostałej ilości w mniejszych opakowaniach.
Opis produktu znajdujący się na każdym opakowaniu musi umożliwiać jego pełną identyfikację.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone produkty były z bieżącej produkcji, a ich okres ważności nie może być krótszy niż 24 miesiące od dnia dostarczenia do magazynu.
Wszystkie oferowane płyny musza być dopuszczone do obrotu handlowego na terenie UE;
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, musi zapewnić ciągłość dostaw zgodnie ze złożoną ofertą przez cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca musi dołączyć do oferty karty techniczne opisujące oferowany produkt, będące oficjalnymi wyciągami z katalogów lub folderów stosowanymi w powszechnych stosunkach handlowych, zawierające opisy /parametry oferowanych produktów, potwierdzające spełnianie wymogów zgodnie formularzem asortymentowo – cenowym/.
Opisane powyżej karty techniczne muszą być ponumerowane zgodnie z numeracją formularza asortymentowo-cenowego i zawierać informację o wielkości opakowania.
Składanie zamówień odbywa się pocztą elektroniczną lub faxem, przy czy Wykonawca zobowiązuje się do potwierdzania otrzymanych wiadomości.
Zamawiający oczekuje realizacji dostaw w zadeklarowanym terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od chwili złożenia zamówienia.
W formularzu ofertowym Wykonawca wpisze osobę, do której należy zgłosić zamówienie (imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, fax.). Ze strony Zamawiającego do kontaktów będą wyznaczone osoby, które zostaną wpisane w umowie.
Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki substancji niebezpiecznych na każdy produkt występujący w złożonej ofercie. Na pozostałe produkty zakupione po raz pierwszy w okresie obowiązywania umowy, Wykonawca dostarczy karty wraz z ich pierwszą dostawą.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

09.01.2018 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się