Dostawa środków czystości do pomieszczeń szpitalnych

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do pomieszczeń szpitalnych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 grupy zadaniowe w ilościach i asortymencie wykazanym szczegółowo w Formularzach Cenowych stanowiących integralną część niniejszej
specyfikacji.
3. Podaną ilość przedmiotu zamówienia należy traktować jako szacunkową, wstępną niezbędną do przeprowadzenia postępowania. Ostateczna wielkość przedmiotu zamówienia uzależniona będzie
od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie trwania umowy.
4. Oferta może dotyczyć wszystkich lub wybranych zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie poszczególnych zadań.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywy powoduje odrzucenie wszystkich ofert
złożonych przez danego Wykonawce.
7. Oferowany w prowadzonym postępowaniu asortyment (wymieniony w formularzach cenowych) musi być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełniać wszystkie wymagane parametry. Nie spełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów daje podstawę Zamawiającemu do odrzucenia oferty.
8. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia oraz w celu dokonania oceny jakości zgodnie z kryterium oceny ofert „jakość 40%” - określonym w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do dnia i godziny składania ofert po jednej sztuce oferowanego asortymentu.
Każdy produkt musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu handlowym opatrzonym trwałym nadrukiem informacyjnym o produkcie. które należy opisać nieścieralnym pisakiem – którego Zadania i której pozycji dotyczy, nazwą przedstawiającego go Wykonawcy oraz zapisem „Próbki do przetargu na dostawę środków czystości do pomieszczeń szpitalnych - powtórzenie”. Znak sprawy D-51/N/17.
Dodatkowo Wykonawca składający ofertę do Zadania 2 dla poz. 1, 2, 3 do zamawianych preparatów na czas trwania umowy na własny koszt dostarczy i zainstaluje w wyznaczonych punktach automatyczne stacjonarne urządzenia dozujące montowane na ścianie i podłączone do instalacji wodnej – 30 kompletów tj. w zestawie 4 dozowniki. Urządzenie musi posiadać możliwość precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniu od 0,2 do 1% (możliwe przygotowanie roztworów o wyższym stężeniu). Urządzenie dozujące posiada przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego wybranego produktu chemicznego. Dozowniki muszą posiadać zawory zwrotne zabezpieczające instalacje wodną przed dostaniem się do niej środka chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz działanie środków. Dozowniki muszą być wyraźnie oznakowane (naklejka) jaki produkt się w nim znajduje.
10. Wykonawca przeprowadzi w ramach umowy szkolenia z zakresu:
- prawidłowe użytkowanie środków czystości
- profesjonalne metody sprzątania w placówkach ochrony zdrowia
- prawidłowe przygotowanie powierzchni do nałożenia powłoki polimerowej (akrylowej)
- kwartalny przegląd dozowników (stacjonarne urządzenie przepływowe) oraz na telefoniczne zgłoszenie awarii.
11. Termin realizacji dostawy od dnia złożenia zamówienia wynosi 5 dni.
12. Jeżeli termin dostawy wypada w dzień wolny od pracy, dostawa winna nastąpić pierwszego dnia
roboczego po tym terminie
13. Realizacja zamówienia następować będzie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Termin płatności wynosi 60 dni.
15. Oferty będą oceniane na podstawie kryteriów opisanych w rozdziale XVI niniejszej SIWZ.
16. Projekt umowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ jest integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w nim zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
17. Podwykonawstwo
1) wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
2) wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem przez wykonawcę firm podwykonawców.
3) zamawiający informuje, że nie zastrzega osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4) Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
5) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się