“USŁUGI GASTRONOMICZNE NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO W PORAŻYNIE w 2018 roku”.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa gastronomiczna obejmująca przygotowywanie, wydawanie oraz w razie potrzeby dostarczanie uczestnikom organizowanych szkoleń, narad, spotkań roboczych oraz konferencji, posiłków (śniadanie, obiad, kolacja), serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego, oraz obsługa innych zdarzeń organizowanych na zlecenie Nadleśnictwa Grodzisk – narad, konferencji, spotkań okolicznościowych i roboczych, innych szkoleń – organizowanych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie w oparciu o udostępnioną odpłatnie powierzchnię użytkową. Ponadto, Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia (w ramach własnej działalności) prowadzenia kawiarni w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Porażynie, w oparciu o udostępnioną odpłatnie na podstawie odrębnej umowy powierzchnię użytkową.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Skład oraz gramatura posiłków, serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego została określona w załączniku nr 1 A i 1 B do SIWZ. Zestawy posiłków w zakresie tego samego rodzaju posiłku (śniadanie, obiad, kolacja, menu okolicznościowe) mogą być modyfikowane poprzez zmianę produktu na produkt z innego zestawu posiłku.
3.Planowana ilość posiłków, serwisów kawowych oraz menu okolicznościowego, która powinny zostać wydana uczestnikom w okresie 12 miesięcy została wskazana w załączniku nr 3 do SIWZ – Kosztorys ofertowy. Zamawiający nie gwarantuje wykorzystania wskazanej ilości posiłków - Wykonawca nie będzie z tego tytułu zgłaszał roszczeń. Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia liczby poszczególnych pozycji z zastrzeżeniem, iż łączna wartość wykonanych usług nie przekroczy 20 % kwoty określonej w umowie.
7.Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji umowy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy - Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób skierowanych do realizacji niniejszego wykonujących czynności przygotowania posiłków.
8.Wymagania w zakresie zatrudnienia:
1.Sposób dokumentowania zatrudnienia:
a)wykaz pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, który stanowił będzie załącznik do umowy zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
b)oświadczenie osób, o których mowa w pkt a), że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez cały okres realizacji zmówienia przedstawiane przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
2.Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia będzie uprawniony do kontroli oraz żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedstawienia dowodów zatrudnienia osób, o których mowa w pkt. 8. Wykonawca na każde pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia w terminie przez niego wskazanym dowodów zatrudnienia ww. osób, w szczególności: zanonimizowanych kopii umów o pracę lub potwierdzenia odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
9.Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:
Nieprzedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt 8 będzie równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę wymagań w zakresie zatrudnienia.
a)w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w pkt 8 ust. 1 pkt a) lub b) Wykonawca każdorazowo zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000 zł,
b)w przypadku nie przedstawienia po wezwaniu przez Zamawiającego oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ust. 1 pkt b) lub po dwukrotnym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do złożenia dowodów, o których mowa w pkt 8 ust. 2, Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć karę umowną w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie zawartej na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.
10.W przypadku rozwiązania stosunku o pracę przed upływem okresu określonego w ust. 7 Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia innej osoby, z zachowaniem wszystkich wymagań określonych w pkt 8.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

05.01.2018 | 08:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się