Dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystościowych dla Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 27 w ilościach i asortymencie, który został szczegółowo określony w załączniku nr 2A – 2F do SIWZ (formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 pakietów, które obrazuje załącznik nr załącznik nr 2A – 2F do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki, zakres i sposób wykonania zamówienia określone są w formularzu cenowym - opisie przedmiotu zamówienia, zawierającym minimalne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2A – 2F do SIWZ) oraz w projekcie umowy (załącznik nr 4 do SIWZ).
4. Oferowane i dostarczone środki czystościowe muszą spełniać minimalne wymagania – nie gorsze niż – określone w formularzu cenowym (opisie przedmiotu zamówienia) stanowiącym załącznik nr 2A – 2F do SIWZ.
5. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamawiany asortyment do miejsca realizacji dostawy, w terminie zgodnym ze zobowiązaniem Wykonawcy określonym w ofercie, nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia złożenia zamówienia. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt ustawowo uznanych za wolne od pracy.
6. Zamawiający w zleceniu wskaże każdorazowo zamawiane produkty oraz ich ilość.
7. Zamawiający będzie zamawiał środki czystościowe zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.
8. Przedmiot konkretnej dostawy zostanie wydany Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
9. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w zakresie pakietu nr 1 zobowiązany jest na własny koszt do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie stosowania środków myjących. Szkolenie odbędzie się w terminie ustalonym przez Zamawiającego na terenie placówek: Szpital Nowowiejski przy ul. Nowowiejskiej 27, 00-665 Warszawa, Oddziały znajdujące się przy ul. Dolnej 42, oraz w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym Psychiatrycznym w Rasztowie (1 szkolenie dla każdej z w/w placówek 1 raz w ciągu roku). Czas trwania szkolenia około 30 min.
10. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa w zakresie pakietu nr 1 zobowiązany jest w ustalonym terminie i na własny koszt dostarczyć 30 szt. zalaminowanych (ofoliowanych) planów higieny na środki czystościowe, w oparciu o zaproponowane preparaty.
11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą następowały po każdym prawidłowo zrealizowanym zleceniu, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw.
12. Wykonawca powinien posiadać w odniesieniu do oferowanych środków czystościowych wyszczególnionych w załączniku nr 2A – 2F do SIWZ, aktualne karty charakterystyki.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego asortymentu wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i zamieszczenia w ofercie formularza cenowego (opisu przedmiotu zamówienia) dla wybranego lub wybranych pakietów sporządzonego zgodnie z treścią załącznika nr 2A – 2F do SIWZ. Ww. formularz będzie stanowił załącznik nr 2 do umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w ramach danego pakietu.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

03.01.2018 | 09:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się