Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku C1

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Pożarowej w budynku C1, zlokalizowanym na terenie przy ul.M. Kasprzaka 25 w Warszawie, zgodnie z wykonanym Projektem. Termin wykonania modernizacji SSP nie może być dłuższy niż 3(trzy) miesiące o daty jej rozpoczęcia.

Informacje na temat wadium:
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium ważnym w okresie związania ofertą w wysokości wynoszącej: 8.000 zł.

Kryteria oceny ofert:
1. Cena brutto (C)70%
2. Gwarancja wykonanych robót (minimum 36 miesięcy) (G)10%
3. Termin rozpoczęcia robót (T)20%

Warunki uczestnictwa:
5.1.1. posiada uprawnienia do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5.1.2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) w celu wykazania posiadania niezbędnego doświadczenia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane, polegające na wykonaniu systemu sygnalizacji pożaru, każda o wartości, co najmniej 200 000,00 zł netto dla budynków zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ZL II lub ZL III na budynkach min. średniowysokich, w tym jedna robota budowlana na obiekcie czynnym;
b) w celu wykazania dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że dysponuje Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, obejmujące instalacje niskoprądowe i będącej członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, posiadającym doświadczenie w kierowaniu, co najmniej dwoma (2) robotami budowlanymi w budynkach o kubaturze nie mniejszej niż 12 tys. m3 w zakresie odpowiadającym posiadanym uprawnieniom.
5.1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: w celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
5.1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5.1.5. dokonają wizji lokalnej miejsca, w którym będą wykonywane prace w ramach realizacji zamówienia.

Warunki dotyczące ofert:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych

Zastrzeżenie dotyczące SIWZ:
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania warunków zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastrzeżenie dotyczące postępowania:
Zamawiający zastrzega, że postępowanie przetargowe może zamknąć (na każdym etapie) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowanie lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie PGNiG S.A.

Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
www.przetargi.pgnig.pl

Miejsce wykonania:
Warszawa

Miejsce składania ofert:
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ul. M. Kasprzaka 25,01-224 Warszawa, Kancelaria ogólna

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Usługi eksploatacji

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się