Zakup rękawic ochronnych na 2018 rok dla PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: RĘKAWICE ROB.SKÓRA/DREL.WÜRTH PROTECT - 8 350,00 komplet
RĘKAWICE POLIESTROWE POWLEK.LATEKSEM - 1 430,00 komplet
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria oceny ofert: Część 1:
Cena - 100,00%
Część 2:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Magazyn 005
Termin wykonania zamówienia: 6.1. Termin obowiązywania zamówienia od dnia jego przekazania Wykonawcy do 31 grudnia 2018 r., realizacja na podstawie zamówień cząstkowych. Termin realizacji zamówień cząstkowych do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówienia cząstkowego pocztą elektroniczną.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Katarzyna Piotrowska
Telefon kontaktowy: 44/737 17 22

Pliki do pobrania:


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

29.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się