Półmaska filtrująca klasy P2 z/z

» Opis zapytania

Data: 29.12.2017
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:30
Termin składania ofert: 22.12.2017 23:59

1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Marketplanet
OnePlace (https://oneplace.marketplanet.pl) najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji.
Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie https://oneplace.marketplanet.pl
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert
oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail:
aukcje@zwp.jsw.pl
Wysokość wadium: 3 600,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Wsparcia Produkcji ul.
Towarowa 1 44-330 Jastrzębie – Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702
0443 8792 z dopiskiem „wadium aukcja nr 1057/A/DZZ/17”.
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym
- zaliczeniu zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW S.A. wobec oferenta, oferent
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (załącznik do ogłoszenia) o zgodzie na
zablokowanie na czas trwania postępowania, odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty
stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane
należności powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości. W tym celu Oferent
składa do CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3
egzemplarzach). CUW JSW S.A. (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie
z zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia
Oferent dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje
w CUW JSW S.A. – Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Osobą zajmującą się blokadą wierzytelności z ramienia CUW JSW S.A. jest Pani Dorota Siedlaczek
– tel. 32 756 4582.
- Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej bez poręczenia
bankowego uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Wsparcia
Produkcji JSW S.A. W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia
wadium można załączyć do oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia
umowy lub daty unieważnienia postępowania.
3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczeń i formularza ofertowego (zostały zamieszczone w załączniku do ogłoszenia)
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 „Specyfikacja techniczna”, na adres mailowy
aukcje@zwp.jsw.pl lub złożyć osobiście w formie papierowej do Kancelarii Głównej ZWP JSW S.
A. pokój 019 w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów
potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie – Zdrój
W zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem
tylko w wersji PDF na następujący adres email: aukcje@zwp.jsw.pl – w temacie proszę podać
numer aukcji. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub
brak wniesienia wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent
związany jest ofertą do chwili zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż
przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenia przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej
do Zamawiającego.
18. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej
warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo do swobodnego wyboru ofert,
unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w całości lub w części, w każdym czasie bez podania
przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę,
zawarto umowę albo aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zwp.jsw.pl
lub faxem do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
19. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę
w aukcji elektronicznej
Brak
20. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - „Specyfikacja Techniczna”
20. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - „Specyfikacja Techniczna”
21. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło
podstawy do odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych
korzystnych dla Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zmianie elementów
zamówienia na elementy o lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych
i właściwościach chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania
zamówienia. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej
będzie wyrażenie zgody zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB
DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: aukcje@zwp.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII
GŁÓWNEJ.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 23:59


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się