Sukcesywna dostawa wraz z transportem środków ochrony osobistej dla pracowników PKP PLK S.A - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi.

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Sukcesywna dostawa wraz z transportem środków ochrony osobistej dla pracowników PKP PLK S.A - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi.
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres30 dni
przez okres: 30 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Sukcesywna dostawa wraz z transportem środków ochrony osobistej dla pracowników PKP PLK S.A - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi.:
- Speł‚nienie wymagań„ specyfikacji - Spełnienie wymagań określonych w Warunkach Zamówienia.
Wykaz wymaganych dokumentów: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zakupowym, zgodnie z §12 Regulaminu, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1)formularz oferty – Załącznik nr 1 do Warunków Zamówienia
2)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Formularza Oferty),
3)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Formularza Oferty)
4)formularz cenowy – Załącznik nr 3 do Formularza oferty,
5)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6)pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 3 powyżej),
a ponadto:
na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) dodatkowo:
• wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres z którego wynikałoby, że przedmiotem co najmniej dwóch umów, była dostawa środków ochrony osobistej na łączną kwotę 80 000,00 zł netto z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Formularza Oferty oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

7)aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,

8)aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca w przypadku uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu zobowiązany jest złożyć poświadczoną kopię odpowiedniego zaświadczenia,

9)Certyfikaty i świadectwa, jeżeli są wymagane
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Sukcesywna dostawa wraz z transportem środków ochrony osobistej dla pracowników PKP PLK S.A - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi. - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Sukcesywna dostawa wraz z transportem środków ochrony osobistej dla pracowników PKP PLK S.A - Zakład Linii Kolejowych w Łodzi.:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz z protokołem z otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postępowania Zakupowego.
Miejsce realizacji zamówienia: •ISE Łódź,90-768 Łódź, Al. Włókniarzy 201
•ISE Zduńska Wola Karsznice,98-220 Zduńska Wola Karsznice, ul. Karsznicka 62
•ISE Koluszki,95-040 Koluszki, ul. Wojska Polskiego 1
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie - od dnia podpisania Umowy
Zakończenie - 31-12-2018 r.
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: łódź
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-12-18

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się