Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej "Senior" w Kamińsku, oraz obiadów dla seniorów dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu "Senior +" w Kamińsku przy ul. Topolowej 8 w okresie od 02.01.2018 do 31.12.2018r.

» Opis zapytania

I 1.Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia (od poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem wszystkich świąt) w formie cateringu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” z uwzględnieniem diet oraz kaloryczności posiłków do Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku przy ul. Topolowej 8, w okresie od 02.01.2018r do 31.12.2018r. oraz przygotowanie i dostawa obiadów dwudaniowych (zupa i II danie) dla seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +” w Kamińsku przy ul. Topolowej 8, od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni świątecznych.
2.Ilość zamawianych posiłków:
- dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku to
szacunkowo- 6916 osobodni ( Udzielający zamówienia oświadcza, że wskazana ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Ilość mieszkańców w DPS „Senior” w Kamińsku - 19 osób).
- dla Dziennego Domu „Senior+” w Kamińsku szacunkowo to 3750 osobodni ( Udzielający zamówienia oświadcza, że wskazana ilość posiłków ma charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego przedmiot zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Liczba seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +” w Kamińsku to 11 osób, jednakże Dzienny Dom dysponuje 15 miejscami.
3.Posiłki dla mieszkańców oraz seniorów powinny uwzględniać następujące diety: dieta ogólna, dieta lekkostrawna, dieta cukrzycowa , dieta wątrobowa, dieta papka. 4. Zalecane normy kalorii i składników pokarmowych obliczone na osobodzień: kalorie ok. 2885 -3000, węglowodany ok. 300g, białko ogółem ok. 70 g. Białko zwierzęce ok. 20-30 g, tłuszcz ok. 70 g. Białko powinno pokrywać od 13-16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany.
5. Każdy obiad należy ugotować zgodnie ze sztuką kulinarną i zasadami żywienia, używając włoszczyzny oraz przypraw kuchennych, przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez urozmaicenia, sezonowość. Należy uwzględnić przygotowywanie posiłków w okresie świąt oraz okazjonalnych uroczystości z uwzględnieniem tradycyjnych potraw.
II Żywienie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku obejmuje:
1.sporządzanie posiłków w ilościach wynikających ze stanu mieszkańców z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,
2. dystrybucja dostarczonych posiłków dla mieszkańców DPS przez pracowników Wykonawcy (istnieje możliwość wykorzystywania zastawy stołowej i sztućców będących w posiadaniu Zamawiającego)
3. odbiór pojemników.

II.a. Żywienie seniorów z Dziennego Domu „Senior +” obejmuje:
1.sporządzanie posiłków (II daniowych obiadów) w ilościach wynikających z liczby przybyłych na zajęcia seniorów danego dnia z uwzględnieniem zaleceń dietetycznych,
2. dowiezienie przygotowanych posiłków do siedziby Zamawiającego,
3. odbiór pojemników.

III Wykonawca powinien zapewnić:
- Dla Dziennego Domu „Senior +”
a) dostarczanie posiłków od poniedziałku do piątku do ciągu kuchennego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku do godziny 11:30.

-Dla Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku:
1.dostarczanie posiłków we wszystkie dni tygodnia do ciągu kuchennego Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Kamińsku zgodnie z poniższymi zasadami:
a) śniadanie godz.7:00
b) II śniadanie,
c) obiad godz.11:30,
d) podwieczorek, kolacja godz.17:00 dodatkowe posiłki dotyczące np. diety cukrzycowej będą po uzgodnieniu z wykonawcą dostarczane w następujący sposób: drugie śniadanie razem z pierwszym śniadaniem podwieczorek, kolacja razem z obiadem.
2.Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów zgodnie z Rozporządzeniem MRPiPS. Do produktów tych zaliczamy chleb, masło, dżem, herbata, cukier,.
3. Dostarczanie posiłków własnym transportem w specjalistycznych pojemnikach zapewniających właściwą temperaturę i posiadających wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi.
4.Jadłospisy podlegać będą kontroli Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia osobie upoważnionej planowanego na następny tydzień jadłospisu (wzór ustalony przez Wykonawcę), w którym zawarte będą z podziałem na diety następujące dane: nazwa posiłku, kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem części składowych wyrażone w gramach lub sztukach, składniki mogące być alergenami
5.Wykonawca zobowiązany jest używać masło świeże a nie produkty masłopodobne oraz wędliny wysokiej jakości.
6.Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego (np. brak masła) będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie lub w formie pisemnej.
8.Zaleca się, aby Wykonawca pobierał i przechowywał próbki podanych posiłków w specjalnie przeznaczonych do tego lodówkach przez okres 48 godz. od upływu dnia ich podania.
9. Zamawianie posiłków odbywać się będzie telefonicznie w dniu poprzedzającym ich dostarczenie do godz. 9:00 przez pracownika DPS „Senior”. Zamówienie na posiłki dostarczane na niedzielę i poniedziałek będą zamawiane w piątek. Korekta zamówienia w dniu dostawy ilości całodziennych posiłków oraz obiadów /łącznie z dietami / do godz. 9:00. Złożenie korekty odbywać się będzie faksem lub telefonicznie.
10. Podstawą do sporządzania posiłków dla mieszkańców oraz obiadów dla seniorów będą :
wykaz norm dziennych racji pokarmowych dla zakładów żywienia zbiorowego typu zamkniętego opracowany przez Instytut Żywności i Żywienia oraz norm HCCAP wykaz diet stosowanych w DPS „Senior” oraz Dziennym Domu „Senior +”.
11. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U. z 2017 roku nr 149 z późn. zm.) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
12. Wykonawca będzie mył i wyparzał termosy w swojej siedzibie.
IV. Warunki dodatkowe:
1.Podana cena brutto na realizację zamówienia winna uwzględniać wszelkie rabaty i upusty zastosowane dla Zamawiającego. Podana przez Wykonawcę cena brutto będzie traktowana przy ocenie ofert jako cena ostateczna.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za ilość faktycznie wydanych posiłków. Wykonawca powinien ująć w cenie ryzyko związanie z nieobecnością mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Senior” w przypadku pobytu w szpitalu lub przebywaniem na urlopie. Oraz frekwencją na zajęciach seniorów uczęszczających do Dziennego Domu „Senior +”
3.Ofertę sporządza się w języku polskim (łącznie z wymaganymi dokumentami), z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

27.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się