Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Osoby do kontaktu po stronie zamawiającego: pracownicy Działu Zaopatrzenia, Tel 071 320 51 32 Dostawy
Miejsce dostawy: jednostki wskazane w załączniku - wykaz adresów dostaw.
Zamawiający wskaże w momencie składania zamówienia na jaki adres ma być zrealizowana dostawa.
Dostawy mają się odbywać od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 13.30. Wykonawca jest obowiązany poinformować o dostawie najpóźniej w dzień poprzedzający dostawę.
Przez dostawę Zamawiający rozumie dowiezienie oraz wniesienie do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Uczelni.
Dostawy potwierdzane są na dokumentach WZ. Do przyjmowania i podpisywania faktur upoważnieni są tylko i wyłącznie pracownicy Działu Zaopatrzenia.
Zamawiający ma prawo zrezygnować / zwrócić zamówiony towar do 7 dni bez podania przyczyny.
Dostawa do pięciu dni roboczych od złożenia zamówienia. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z OPZ Zamawiający uznaje dostawę za niezrealizowaną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach – opis przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SIWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń.
Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez Zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w SIWZ.
Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. Wykonawca oferując dostawy, usługi lub roboty budowlane równoważne musi złożyć wraz z ofertą dokumenty potwierdzające tę równoważność. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust., 1-3 ustawy Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

08.01.2018 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Środki czystości

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się