Usługa w zakresie zapewnienia posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie zapewnienia posiłków profilaktycznych i napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany jest wydawać posiłki i napoje w pomieszczeniach wydzierżawionych od Zamawiającego i w tym celu zawrze odrębną umowę/umowy dzierżawy pomieszczeń niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty do zapoznania się ze stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do dzierżawy wraz z ich wyposażeniem. W celu przeprowadzenia wizji na obiektach należy kontaktować się z Panią Bernardą Ekiert tel. 91/822-44-88.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Usługi
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych.

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizowali, co najmniej jedną usługę w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych, obejmującą okres minimum 5 m-cy w zakresie minimalnej ilości 500 szt. posiłków w ciągu miesiąca.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. w czasie realizacji zamówienia będą posiadać polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej, co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia niepublicznego, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Szczegółowe wymagania zawiera SIWZ.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść:
- pieniądzu na rachunek nr 27-1240-1864-1111-0000-2206-9191
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
- gwarancjach bankowych
- gwarancjach ubezpieczeniowych

Kwota wadium:
- Usługa w zakresie zapewnienia posiłków profikatycznych i napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra - 30 000,00 [PLN]
Kryteria oceny ofert: Usługa w zakresie zapewnienia posiłków profikatycznych i napojów dla pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w trzech lokalizacjach tj.: Elektrownia Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76; Elektrownia Pomorzany, ul. Szczawiowa 25/26, 70-010 Szczecin; Elektrownia Szczecin, ul. Gdańska 34a, 70-661 Szczecin
Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Sylwia Madczak ; Emilia Płochocka
Telefon kontaktowy: 91/822-59-48 ; 91/822-40-42

Pliki do pobrania:Złóż ofertę


» Termin składania ofert

17.01.2018 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne
  • Dania gotowe i specjalne produkty odżywcze

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się