Wykonywanie usług konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych – w kompleksach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4929 w Dęblinie w 2018 r.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i napraw elektronicznych urządzeń systemów stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych – w kompleksach będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 4929
w Dęblinie w 2018 r.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 (dwa) następujące zadania (części zamówienia). Wykonawca może złożyć ofertę na 1 (jedno) zdanie (część) lub 2 (dwa) zadania (części) zamówienia.

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i naprawy systemów alarmowych (zwanych dalej „urządzeniami”) stosowanych w technicznej ochronie następujących obiektów wojskowych (zwanych dalej „Odbiorcami”):

1) Jednostka Wojskowa 4929, 08-521 Dęblin ul. Brygady Pościgowej 5;
2) Jednostka Wojskowa 4461, 08-521 Dęblin ul. Dywizjonu 303 nr 12;
3) Samodzielny Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego, 08-521 Dęblin ul. Lotników Polskich 3 bud. 8;
4) Centrum Szkolenia Inżynieryjno - Lotniczego, 08-521 Dęblin ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7;
5) Jednostka Wojskowa 3248, 08-530 Dęblin ul. Saperów 5;
6) Jednostka Wojskowa 3533, 24-100 Puławy, Klikawa;
7) Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Stawy), 08-530 Dęblin, Osiedle Stawy;
8) Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Dęblin), 08-530 Dęblin ul. Saperów 3;
9) Jednostka Wojskowa 4228 (Skład Stężyca), 08-540 Stężyca ul. Dęblińska 149;
10) Jednostka Wojskowa 5371 (Głusiec), 26-922 Sieciechów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2a do SIWZ.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług konserwacji i naprawy systemów alarmowych (zwanych dalej „urządzeniami”) stosowanych w technicznej ochronie następujących obiektów wojskowych (zwanych dalej „Odbiorcami”):

1) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej, 21-500 Biała Podlaska Aleja Tysiąclecia 28;
2) Jednostka Wojskowa 3533, 21-500 Biała Podlaska, Roskosz;
3) Jednostka Wojskowa 3411, 21-500 Biała Podlaska, Roskosz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2b do SIWZ.

3. Wymagania i zasady dotyczące realizacji niniejszego zamówienia określone są również
w „Ogólnych warunkach umów” dla poszczególnych zadań stanowiących załączniki do SIWZ: nr 7a dla Zadania nr 1 oraz 7b dla Zadania nr 2.

Dotyczy Zadania nr 1 i Zadania Nr 2

4. Uregulowania odnoszące się do podwykonawców:

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(zgodnie z art. 36a. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku zamawiający zgodnie z art. 36b. ust. 1 ustawy żąda wskazania przez wykonawcę
w formularzu ofertowym (załączniku Nr 1 do SIWZ) - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

4.2. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, dotyczących podwykonawców, które następują w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie wykonawca zamierza powierzyć realizację usług.

4.3.W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
4.4.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.5.Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialności wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców
i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

4.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

4.7.Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.8. Przez umowę o podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą).

4.9.Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu zostały określone
w ogólnych warunkach umowy (załącznik Nr 9a i 9b do SIWZ).

W § 13 ust. 8 ogólnych warunków umowy zapisano:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zlecone Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

W § 13 ust. 9 ogólnych warunków umowy zapisano:

Wraz z fakturą za zrealizowane usługi wykonawca przedłoży dokument potwierdzający rozliczenie wykonanych usług z Podwykonawcą wraz z oświadczeniem Podwykonawcy potwierdzającym brak roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego za określony rozmiar usług wykonanych przez Podwykonawcę.
W § 13 ust. 11 ogólnych warunków umowy zapisano:
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
W § 13 ust. 12 ogólnych warunków umowy zapisano:
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa powyżej, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
4.10. Podwykonawca, który będzie brał udział w realizacji zamówienia winien wykazać się posiadaniem:
- ważnej koncesji wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
lub Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego – stosownie do treści art. 18.1 Ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. poz. 1167);

- świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej III stopnia o klauzuli „POUFNE”

Pracownicy podwykonawcy muszą spełniać takie same wymagania jak pracownicy wykonawcy.

4.11. Zamawiający nie zaakceptuje umowy wykonawcy z podwykonawcą - jeśli wykonawca nie przedstawi zamawiającemu dokumentów, o których mowa powyżej potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz dokumentów dotyczących pracowników podwykonawcy, potwierdzających posiadanie przez nich wymaganych uprawnień i odpowiednich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartym w Rozdziale V SIWZ pkt 3.1 (warunki udziału w postępowaniu).

W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wykonawca ma przedstawić określone wyżej dokumenty dotyczące podwykonawcy w dniu podpisania umowy z zamawiającym.

4.12. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do poinformowania podwykonawców
o ciążącym na nich obowiązku ochrony informacji niejawnych, które uzyskali w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

4.13.Wykonawca i podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się
w trakcie realizacji zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

4.14.Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zobowiązania podwykonawcy, któremu zleci podwykonawstwo w trakcie realizacji zamówienia, do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych znajdujących się w jego posiadaniu lub z którymi zapozna się w postępowaniu o udzielenie zamówienia i po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

4.15.Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego dostarczenia informacji dotyczących nowych podwykonawców, w tym podania ich nazwy (firmy) i siedziby oraz danych, które umożliwiają zamawiającemu stwierdzenie, że każdy z nich posiada kwalifikacje wymagane do zachowania poufnego charakteru informacji niejawnych, do których mają dostęp lub które zostaną wytworzone w związku z wykonywaniem umowy o podwykonawstwo.

5.Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną konserwację okresową, naprawę konserwacyjną bądź awaryjną.
6.Termin realizacji uprawnień zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji wynosi
12 miesięcy (dwanaście miesięcy) od dnia wykonania usługi.
7.Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na użyte do wykonania usługi części zamienne (tj. wymienione urządzenia bądź ich elementy, ujęte w „Protokole powykonawczym” danej usługi). Termin realizacji uprawnień zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji wynosi na 12 miesięcy od dnia zamontowania urządzeń bądź ich części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt ochronny i BHP

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się