Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74 oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest „Całodzienne żywienie pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, oraz pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4, wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego Sp. z o.o.”
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób:
a) w okresie od 1 stycznia 2018 r. – 6 kwietnia 2018 r. posiłki dla pacjentów będą dostarczane do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74.

Przykładowy rozkład diet
rodzaj diety przewidywana liczba dzienna pacjentów
podstawowa dla osób starszych* 112
podstawowa bezmleczna 20
lekkostrawna 126
cukrzycowa* 102
cukrzycowa bezmleczna* 8
Płynna wzmocniona podawana przez sondę* 7
płynna wzmocniona 62
razem 437 osóbb) W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. posiłki dla pacjentów będą dostarczane do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 w Warszawie.


Przykładowy rozkład diet
rodzaj diety przewidywana liczba dzienna pacjentów
podstawowa dla osób starszych* 21
podstawowa bezmleczna 1
podstawowa bezglutenowa 1
lekkostrawna* 70
lekkostrawna bezmleczna 3
cukrzycowa* 8
cukrzycowa bezmleczna* 1
Niskoenergetyczna 1500 kcal 2
lekkostrawna bogato-białkowa* 4
płynna wzmocniona
razem 111 osób*/ dieta z możliwością modyfikacji polegającej na: wykluczeniu jaj, mleka i produktów mlecznych, glutenu lub wymagająca zmiksowania i podziału na 3,4 lub 5 posiłków.
Zamawiający zastrzega, że ze względu na prowadzona inwestycję modernizacji kuchni zakładowej, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić konieczność dostarczania wszystkich posiłków dla pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do specyfikacji.
4. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.
5. Miejsce świadczenia usług: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Mehoffera 72/74, w Warszawie oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
9. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu na zweryfikowanie Oferty pod względem jej zgodności z treścią SIWZ. Treść Oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Tym samym Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych usług zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. Nr 3 do SIWZ.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2018 r do 6 kwietnia 2018 r. tj. 96 dni.
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujący sposób:
a) w okresie od 1 stycznia do 6 kwietnia 2018 r. – 437 osób, miejsce dostawy ZOL przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa.
b) w okresie od 1 stycznia do 6 kwietnia 2018 r. – 111 osób, miejsce dostawy ZOL przy ul Szubińskiej, 01-958 Warszawa


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

22.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się