Dostawa bielizny i obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny i obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, w którym Zamawiający wymaga również podania nazwy producenta i nr katalogowego przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia poprawności poszczególnych dostaw.
3. Termin ważności oferowanego przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy.
4. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 211) oraz dyrektywami Unii Europejskiej zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
5. Przedmiot zamówienia dostarczony będzie na koszt, ryzyko i transportem Wykonawcy.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 14 (słownie: czternaście ) części.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

28.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt medyczny

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się