Utrzymanie i funkcjonowanie żłobka – wyżywienie dla dzieci (catering)

» Opis zapytania

1. Zamawiający planuje:
W okresie od podpisania umowy do dnia 31.07.2019 r. zakupić wyżywienie w formie cateringu dla 25 dzieci przebywających w Żłobku u Skłodowskiej w Ożarowie. Dzieci ,które będą korzystały z wyżywienia będą w wieku:
– od 20 tygodnia do 1 roku – 2 osoby
– od 1 roku do 3 lat - 23 osoby
Dwie osoby są na diecie bezmięsnej i bezglutenowej
2. Wyżywienie obejmować będzie 3 posiłki dziennie :
II śniadanie,
dwudaniowy obiad
podwieczorek
Gramatura i kaloryczność powinna być dostosowana do wieku dzieci i zgodna z zalecanym dziennym spożyciem produktów spożywczych. Posiłki muszą być zgodne z polskimi oraz europejskimi normami dotyczącymi żywienia małych dzieci
3. W przypadku, gdy łączna dostawa posiłkow będzie mniejsza niż planowana przez zamawiającego, wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe z tego tytułu. Odchylenie od wskazanej ilości posiłków, w trakcie trwania umowy może wahać się na poziomie +/- 20% ilości sztuk całego zamówienia. Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych obiadów danego dnia według frekwencji podopiecznych. Ewentualne zmiany ilości zamawianych obiadów upoważniony pracownik Zamawiającego zgłaszać będzie Wykonawcy najpóźniej do godziny 9:00 danego dnia. Dostawa posiłków będzie odbywać się od poniedziałku do piątku w godz.: 9:30–10:00 z wyłączeniem dni wolnych, świąt.
4. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe/rodzajowe:
Zamawiający zastrzega, że posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
- posiłek nie może być przygotowany z produktów przetworzonych,
-jadłospis powinien być urozmaicony; rodzaj potrawy nie może powtarzać się w tym samym jadłospisie,
-w tygodniu powinien być dostarczany, co najmniej 3 razy obiad z drugim daniem mięsnym (z przewagą drobiowego) lub rybnym wraz z surówką oraz na danie mączne (w tym naleśniki, makaron).
- potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowywane z surowców wysokiej, jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, z ograniczoną ilością substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych,
- w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane,
- do przygotowania posiłku zalecane jest: stosowanie tłuszczów roślinnych (ograniczone stosowanie tłuszczów zwierzęcych), stosowanie dużej ilości warzyw i owoców, w tym także nasion roślin strączkowych, różnego rodzaju kasz,
- zupy powinny być sporządzone na wywarze warzywno - mięsnym.
– ważna jest estetyka potraw i posiłków.
II śniadanie i podwieczorek mają być skonfigurowane z obiadem i powinny być uzupełnieniem zapotrzebowania dziennego diety małych dzieci
5. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej, jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest przechowywanie próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczonych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
9. Transport posiłków powinien odbywać się w pojemnikach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności.
10. Dostarczenie posiłków z miejsca produkcji do pomieszczeń dystrybucji w budynku Żłobka u Słodkowskiej w Ożarowie realizowane będzie przez Wykonawcę na jego koszt.
11. Wykonawca dostosuje posiłki do wymagań dzieci w przypadku występowania wykluczeń lub nietolerancji pokarmowych (zapotrzebowanie na niestandardowe posiłki będzie zgłaszane razem z harmonogramem dostarczanym przez Zamawiającego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi).
12. Jadłospis
Wykonawca/ wykonawcy będzie dostarczał do Zamawiającego jadłospis na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków ich gramaturę oraz kaloryczność potwierdzona przez dietetyka.
13. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy:
- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wywóz odpadów z posiłków w plastikowych workach.
14. Płatność
Płatność za dostarczone posiłki będzie następowała w cyklach miesięcznych, będzie następowała przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze tożsamy z numerem wykazanym w umowie przez Wykonawcę.
Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania w ramach projektu pod nazwą: Żłobek „u Skłodowskiej” w Ożarowie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie, os. Wzgórze 56,pozyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie: RPSW.08.01.00 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego. Poddziałanie: RPSW.08.01.01 Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe), Umowa nr RPSW.08.01.01-IZ.00-26-091/17.Realizacja przedmiotowego zadania odbywać się będzie w miejscowości Ożarów na os. Wzgórze 56

Zakres usługi obejmuje:

55321000-6Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3Usługi gotowania posiłków
55320000-9Usługi podawania posiłków
55520000-1Usługi dostarczania posiłków

3.2. Regulacje dot. art. 29 ust. 3a.
1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem usługi stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej, przy czym jeżeli w opisanym warunku o dysponowaniu osobami zamawiający określił minimalną ilość osób należy taką ilość zapewnić podczas realizacji zamówienia (minimum dwie). Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy, niemniej wykonawca musi potwierdzić na dzień podpisania umowy zatrudnienie ww. osób. Na potwierdzenie zamawiający zażąda od wykonawcy do dnia podpisania umowy dokumentów wskazanych w punkcie 3.3 SIWZ. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności [1]bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się