„Dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest dożywianie mieszkańców na terenie miasta Tarnobrzega. Zamówienie podzielone zostało na dwie części i obejmuje ono:

Cześć 1:
Przygotowywanie i wydawanie gorących dwudaniowych posiłków składających się z:
- zagęszczonej zupy o pojemności nie mniejszej niż 450 ml,
- drugiego dania o gramaturze nie mniejszej niż 450 g, w tym 250 g ziemniaki (kasza, ryż lub makaron zamiennie), 100 g mięsa lub ryby (sztuka mięsa: kotlet schabowy, filet, zrazy, kotlet mielony, gulasz, gołąbki), 100 g surówka lub warzywa gotowane lub dania jarskie z omastą o gramaturze 400 g (pierogi, łazanki, kopytka, naleśniki, krokiety x 2 sztuki),
- kompot 200 ml.
W przypadku przygotowania drugiego dania, do którego nie podaje się w sposób zwyczajowo przyjęty surówki Wykonawca podaje owoc - gramatura nie mniej niż 100 gram.
Minimalna wartość kaloryczna każdego posiłku wynosić będzie nie mniej niż 900 kcal.

Dania mięsne muszą być wydawane przynajmniej 3 razy w tygodniu. Dania jarskie mogą być wydawane maksymalnie 2 razy w tygodniu. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni wystąpiła powtarzalność tego samego zestawu obiadowego. Wykonawca musi wywieszać w widocznym miejscu realizacji usługi jadłospis na 14 dni.

Posiłek będzie wydawany dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu dla ok. 70 osób dziennie przez 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godz. od 12.30 do 14.30. Posiłki wydawane będą na podstawie imiennych bloczków sporządzonych przez zamawiającego. Obiady będą wydawane po sprawdzeniu tożsamości osoby odbierającej posiłek.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby osób korzystających z posiłków z zachowaniem stawki za wydawany jeden posiłek.
Wykaz ilości zjedzonych w danym miesiącu posiłków będzie stanowił załącznik do noty księgowej wystawionej przez Wykonawcę.
Wykonawca obciąży Zamawiającego jedynie za wydane i dowiezione posiłki na podstawie ilości bloczków obiadowych.


Część 2
Przygotowanie i wydawanie gorącego posiłku tj. jednodaniowego ciepłego posiłku ze wskazaniem na zagęszczoną zupę z wkładką mięsną o pojemności nie mniejszej niż 500 ml (nie dopuszcza się możliwości dodawania do zupy tzw. parówek i ścinków wędlin) wraz z pieczywem dla osób potrzebujących z miasta Tarnobrzega dla nie więcej niż 80 osób dziennie przez 7 dni w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Posiłki mają być wydawane w godzinach od 10.30 do 12.30.
2. Jednodaniowe gorące posiłki winny obejmować zupę zagęszczaną z wkładką mięsną i pieczywem o pojemności nie mniejszej niż 500 ml.
3. Wykonawcy starający się o udzielenie zamówienia muszą posiadać jadłodajnię, bar, stołówkę w Tarnobrzegu.
4. Posiłki dot. części I zamówienia będą wydawane przez 5 dni w tygodniu, (we wszystkie dni robocze , za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) co najmniej w godzinach od 12.30 do 14.30.
5. Posiłki dot. częśći II zamówienia będą wydawane przez 7 dni w tygodniu, co najmniej w godzinach od 10.30 do 12.30.
6. Ogólna ilość zamawianych posiłków może ulec zmianie.
7. Kaloryczność posiłków zgodna z normami ustalonymi przez instytut Żywienia i Żywności
8. Sala jadalna jednorazowo powinna pomieścić około 25 osób.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnego dostępu do WC wraz z umywalką.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym.
11. Wydawane posiłki muszą być sycące, smaczne, kaloryczne, zdrowe, urozmaicone, estetycznie podane i gorące.
12. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia w widocznym miejscu, w stołówce, jadłospisu na 7 dni.
13. Klienci powinni otrzymać zawsze gorący posiłek, który zjedzą na miejscu, ewentualnie pobiorą we własne naczynia do domu (jeśli nie będą jeść na miejscu na wynos otrzymują tylko i wyłącznie jedną porcję). Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dowiezienia posiłków dot. części I do max 20 osób pod wskazany adres.
14. Personel Wykonawcy powinien być przyjaźnie nastawiony do klientów korzystających z posiłków. Ponadto musi posiadać odpowiednie zaświadczenia dokumentujące dopuszczenie tych osób do pracy przy żywieniu zbiorowym.
15. Wykonawca odpowiada za czystość urządzeń gastronomicznych, w których przygotowywane będą posiłki, estetyczny wygląd i czystość zatrudnionego personelu, czystość technologii przygotowywania i wydawania posiłków.
16. Zamawiający będzie sprawdzać jakość obiadów. W przypadku naruszenia postanowień umowy oraz warunków określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym.
17. W przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń Wykonawca jest zobowiązany zapewnić posiłki, o nie gorszej jakości na swój koszt, z innych źródeł.
18. Należność za sukcesywne wykonywanie przedmiotu umowy będzie wypłacane Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego poprawnie wystawionej noty księgowej/ faktury za każdy miesiąc świadczonej usługi.
19. Podczas wydawania posiłku w pomieszczeniu nie będą sprzedawane, podawane ani spożywane napoje alkoholowe, w tym piwo. Wykonawca zobowiąże się do nie wydawania napojów alkoholowych (łącznie z piwem), wyrobów tytoniowych za bloczek żywieniowy upoważniający do sprzedaży i wydania wyłącznie gorącego posiłku.
20. Posiłek obiadowy dot. części I zamówienia powinien składać się z dwudaniowego posiłku (zupa zagęszczana, pierogi, łazanki, bigos, spaghetti, ziemniaki – kasze - ryż ze sztuką mięsa; itp.) i kompotu. Danie inne niż zupa podawane winno być dodatkowo z surówką.
21. Zupa dot. części II zamówienia musi być przygotowana od podstaw, na wywarach mięsnych, na bazie świeżych produktów z zachowaniem odpowiednich terminów ważności. Nie dopuszcza się przygotowywania zup z gotowych koncentratów (np. gotowe zupy w koncentracie, zupy w proszku bądź tzw. „gorące kubki”). Dostarczana jedna porcja zupy musi mieć pojemność 500ml. Do jednej porcji zupy dostarcza, się również jedną porcję chleba, który musi mieć wagę nie mniej niż 100 gram. Przygotowywane i wydane zupy muszą być różnego rodzaju. Przygotowywać i wydawać należy, co najmniej 10 rodzajów zupy w okresie jednego miesiąca kalendarzowego.
22. Punkt żywieniowy realizujący przedmiot zamówienia z I części, nie może w zamian za realizację bloczków żywieniowych wydawać ekwiwalentu pieniężnego ani innych produktów niż gorący posiłek
23. Posiłek powinien być przygotowany wg zasad racjonalnego żywienia i obowiązujących przepisów kulinarnych. Musi być bezwzględnie świeży i przyrządzany w dniu wydawania. Wartość kaloryczna posiłku powinna być zgodna z normami i uwzględniać rację pokarmową dla osób dorosłych.
24. Klient MOPR, o którym mowa w części I zamówienia dostanie imienny bloczek, na podstawie którego otrzyma przygotowany posiłek .
25. Zamawiający wydaje osobom korzystającym z pomocy społecznej bloczki żywieniowe na wszystkie dni w miesiącu od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), zgodnie z ilością dni w miesiącu kalendarzowym.
26. Za gorący posiłek Zamawiający uznaje świeży, nieodgrzewany posiłek będący jednym z posiłków umieszczonych w jadłospisie. Niedopuszczalne jest podawanie posiłków odgrzewanych, odpiekanych, przygotowywanych poprzez przetworzenie półproduktów głęboko zamrożonych.
27. Posiłki powinny być przygotowane według aktualnych norm żywieniowych oraz zgodnie z zasadami żywienia zbiorowego. Wykonawca będzie przygotowywał posiłki w formie dwudaniowych pełnych obiadów zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2017 poz. 149) łącznie z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.
28. Podstawą rozliczenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę za dany miesiąc, najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca następnego. Wykonawca dołączy do faktury listy z numerami bloczków wydanych posiłków świadczeniobiorcom w danym miesiącu kalendarzowym oraz kwotę należną do zapłaty za każdą osobę.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się