Dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa środków chemicznych do procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków dla obiektów będących w eksploatacji przez Spółkę Komunalną „Dorzecze Białej” Sp. z o. o.
2. Zamówienie jest podzielone na siedem (7) części:
Środki chemiczne do procesu oczyszczania wody:
2.1 Część I:
PAX XL 10 Chlorek poliglinu – załącznik nr 6 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 48 800 kg

2.2 Cześć II:
Chloryn sodu 7,5% PKWiU 20.13.320 – załącznik nr 7 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 7 000 kg

2.3 Cześć III:
Kwas solny 9% PKWiU 20.13.240 – załącznik nr 8 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 7 000 kg

2.4 Część IV:
Podchloryn sodowy PKWiU 20.13.320 – załącznik nr 9 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 490 kg

Środki chemiczne do procesu oczyszczania ścieków:
2.5 Część V:
PIX113 Siarczan żelazowy PKWiU 20.13.5 – załącznik nr 10 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 6 160 kg

2.6 Cześć VI:
Superfloc SD 2065 – załącznik nr 11 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 1 050 kg

2.7 Część VII:
Zetag8160 PKWiU 20.16.530 – załącznik nr 12 do SIWZ
Szacunkowe zapotrzebowanie ok. 1 000 kg

Uwaga!
Szacunkowa ilość zamawianych środków chemicznych jest ustalona na podstawie zużycia w 2017r. i ma charakter jedynie orientacyjny służący do porównania ofert, w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego z tytułu nie pobrania przewidywanej ilości środków chemicznych. Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie pobrane ilości.

3. Wymagania dotyczące dostawy:
a. Każdorazowa sprzedaż środków chemicznych będzie dokonywana wg cen podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym – Załącznik nr 2.
b. W trakcie obowiązywania umowy Wykonawca nie może zmienić cen podanych w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.
c. Dowodem zrealizowania dostawy będą faktury wystawione na Zamawiającego zawierające opis dotyczący co najmniej nr i daty zlecenia dostawy.
d. Wraz z dostawą będą dostarczane świadectwa jakości towaru – karty charakterystyki.
e. Wystawione faktury każdorazowo będą podpisane przez Wykonawcę i upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju dostarczonego środka chemicznego.
f. Środki chemiczne będą dostarczane przez Wykonawcę i na jego koszt na obiekty Zamawiającego tj. oczyszczalnię ścieków w Tuchowie (ul. Jana II Sobieskiego 69c, 33-170 Tuchów) lub Stację Uzdatniana Wody w Lubaszowej (33-172 Siedliska 1). Przy każdym zleceniu zostanie wskazany adres dostawy.
g. Zamówienia będą składane drogą elektroniczną pod adres wskazy w Formularzu ofertowym
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania przez Wykonawcę innych (zamiennych) środków chemicznych spełniających takie same parametry techniczne jak wskazane w pkt 2.1 – 2.7. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt przeprowadzić badania zgodności i dopasowania oferowanych środków chemicznych bezpośrednio na Stacji Uzdatnia Wody i/lub Oczyszczalni Ścieków. Wykonawca będzie musiał otrzymać pisemną akceptację oferowanych, zamiennych środków chemicznych od Zamawiającego pod warunkiem osiągnięcia parametrów wody spełniającej normy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) i ścieków spełniających wymagania Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18.11.2014r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800).

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się