Usługi w zakresie przeglądów, konserwacji oraz napraw sprzętu gastronomicznego i chłodniczego służby żywnościowej w 32 WOG Zamość oraz jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu 32 WOG w miejscach ich dyslokacji:  Część nr 1: Zamość, Łabunie-Reforma;  Część nr 2: Lublin, Świdnik, Jawidz;  Część nr 3: Chełm;  Część nr 4: Hrubieszów.

» Opis zapytania

1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeglądzie, konserwacji i naprawie sprzętu gastronomicznego i chłodniczego znajdującego się w stołówkach wojskowych
i magazynach żywnościowych oraz drobnego sprzętu AGD i sprzętu chłodniczego stanowiącego wyposażenie pododdziałów i gabinetów służbowych jednostek i instytucji wojskowych w:
dla części 1: Zamość, Łabunie-Reforma, dla części 2: Lublin, Świdnik, Jawidz, dla części 3: Chełm, dla części 4: Hrubieszów, 2. W zakres wykonywanych usług wchodzą:
a) bieżące konserwacje, co najmniej raz w roku, maszyn i urządzeń gastronomicznych dla zapewnienia ich optymalnego stanu technicznego, a w szczególności:
- wykonanie niezbędnych regulacji maszyn i urządzeń gastronomicznych, - czyszczenie, odkamienianie, oliwienie, - ostrzenie części tnących, b) Naprawy maszyn i urządzeń gastronomicznych:
- rozpoznanie usterek i ich usunięcie, - wykonanie niezbędnych regulacji po pracach naprawczych, 3. Konserwacja sprzętu gastronomicznego i chłodniczego ma obejmować:
przegląd ogólny, sprawdzenie stanu technicznego, regulacje maszyn i urządzeń, pomiary rezystencji izolacji i ciągłości przewodu zerowego do zasilania włącznie, czyszczenie i smarowanie pracujących części i elementów, konserwacje uszczelek, dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań, uzupełnienie brakujących ilości płynów eksploatacyjnych i czynników chłodzących, wymianę lub czyszczenie filtrów, odkamienianie, ostrzenie części tnących, wymianę elementów i uszczelek, poprawianie mocowań kabli przyłączy. Realizacja usługi następować będzie zgodnie z wymogami określonymi przez producentów urządzeń. 4. Wykaz sprzętu wraz z miejscem wykonania usługi zawarty jest w załączniku nr 7 do umowy, przy czym potwierdzenie adresów, z uwagi na możliwość ich zmiany w obrębie podanych w § 1 ust. 1 miejscowości, w których znajdować się będą urządzenia przeznaczone do usługi serwisowej nastąpi w terminie późniejszym, najpóźniej w chwili zgłaszania zlecenia przez Zamawiającego.5. Usługa winna być wykonana w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00 – 15:00 w piątki 8:00 – 12:30.
6. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń sprzętu stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii.
7. Naprawa związana z wystąpieniem awarii sprzętu ma obejmować: znalezienie przyczyny awarii, jej usunięcie oraz sprawdzenie poprawności działania sprzętu i jego poszczególnych podzespołów po usunięciu awarii. 8. Ostateczna ilość napraw zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić serwis całodobowy przez 7 dni w tygodniu. 10. W sytuacji gdy Wykonawca zostanie wezwany do naprawy sprzętu i urządzeń w wyniku awarii, sporządzi ekspertyzę, w której zamieści wykaz zużytych, uszkodzonych materiałów części i urządzeń, które podlegają naprawie oraz sporządzi i dostarczy w terminie do 3 dni kosztorys naprawy/wymiany wyżej wymienionych podzespołów i części, wzór ekspertyzy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 11. Czas reakcji na awarię od momentu jej zgłoszenia określony jako okres czasu od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki, awarii do czasu przyjazdu na biuro przepustek kompleksu wojskowego będącego miejscem przedmiotu zamówienia w celu usunięcia awarii przez Wykonawcę wynosi …………………….., zgodnie z przyjętą ofertą.
12. Ekspertyza (wycena) powinna zawierać co najmniej: nazwę sprzętu, producenta, model, nr seryjny, fachowy opis uszkodzonego elementu, koszty naprawy, bądź uzasadnienie braku celowości naprawy (np. koszt naprawy przewyższa wartość rynkową sprzętu). 13. Wykonawca może przystąpić do usługi naprawy po przedstawieniu kosztorysu, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia naprawy sprzętu w terminie do trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia.
15. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy sprzętu w siedzibie Zamawiającego, naprawa zostanie dokonana w warsztacie Wykonawcy, przy czym koszty dojazdu oraz transportu sprzętu w obie strony zapewnia Wykonawca. Przekazanie sprzętu do warsztatu Wykonawcy nastąpi po wystawieniu przez Użytkownika protokołu przyjęcia – przekazania sprzętu do serwisu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 6 do umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi własnymi narzędziami, urządzeniami oraz użyje wszystkich niezbędnych części i dostarczy urządzenia w takim terminie, aby zachować ciągłości wykonywania zadań w Służbie Żywnościowej. 17. Koszt transportu, demontaż i montaż części Wykonawca uwzględni w ramach kwoty za roboczogodzinę wg ceny przedstawionej w formularzu ofertowym. Cena za jedną roboczogodzinę powinna zawierać wszystkie koszty składające się na wykonanie przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegała podwyższeniu w okresie trwania zawartej umowy. 18. W przypadku konieczności wymiany części uszkodzonej Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania części fabrycznie nowych. 19. Części i materiały używane i montowane do naprawionego sprzętu rozliczane będą wg aktualnych cen rynkowych. 20. Wykonawca naliczy marżę ………… na zakupione części i podzespoły zamienne oraz materiały niezbędne do dokonania konserwacji i napraw zgodnie z przyjętą ofertą. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kserokopii faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy. 21. Zastosowane części i materiały powinny posiadać atesty i dopuszczenia upoważnionych instytucji. 22. Dokumentem potwierdzającym odbiór usługi będzie sporządzony i podpisany przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu Protokół odbioru usługi. 23. Każdorazowe dokonanie konserwacji potwierdzone będzie przez Wykonawcę pisemnie w dowodach urządzenia sprzętu podlegającego wymienionej usłudze. 24. Na wykonaną usługę Wykonawca udzieli 24-miesięcznej gwarancji. 25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 26. Prace należy prowadzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy. W szczególności a) Wykonawca odpowiada za: b) Bezpieczeństwo i higienę pracy
c) Zaopatrzenie załogi w sprzęt ochrony osobistej d) Stan techniczny narzędzi i sprzętu 27. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
28. Z czynności odbioru sporządzony zostanie Protokół odbioru usługi (załącznik nr 3 do umowy) i podpisany przez Wykonawcę i użytkownika sprzętu. 29. Zamawiający może odmówić odbioru wadliwie wykonanej usługi. Odmowa wymaga uzasadnienia na piśmie. 30. Podpisany przez obie strony Protokół odbioru usługi stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 31. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane usługi 24 miesiące. 32. Termin gwarancji na usługę biegnie od daty sporządzenia Protokołu odbioru usługi, o której mowa w § 5 umowy. 33. Utrata roszczeń z tytułu gwarancji nie następuje pomimo upływu terminu (okresu) gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił gwarancja ulega wówczas przedłużeniu o okres zatajenia wady. 34. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wadliwie wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, w tym do: 1) poprawienia wykonanej usługi w celu usunięcia wad, 2) usunięcia wad w miejscu, w którym zostały one ujawnione, ponosząc koszty związane z usunięciem wad; 3) przedłużenia terminu gwarancji o czas, w którym dokonywana była naprawa lub poprawianie wadliwie wykonanej usługi;
4) sporządzenie dla niej Protokołu odbioru usługi. 35. W razie odmowy uznania reklamacji Wykonawca na piśmie powiadomi Zamawiającego i uzasadni swoje stanowisko dotyczące przyczyn odmowy uznania reklamacji. 36. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, określone w przepisach Kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
37. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia w pełnym zakresie szkód materialnych lub zwrotu uzasadnionych wydatków, które powstały wskutek wadliwie wykonanych usług.
38. Koszty dostawy, montażu, wymiany materiałów bądź innego usunięcia wad lub usterek, o których mowa powyżej pokrywa Wykonawca w ramach gwarancji.Złóż ofertę


» Termin składania ofert

20.12.2017 | 11:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Inne
  • Serwis sprzętu i wyposażenia

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się