Usługi restauracyjne w formie całodziennego wyżywienia dla żołnierzy - w podziale na 2 zadania

» Opis zapytania

1. Przedmiot i zakres zamówienia: przedmiotem zamowienia jest świadczenie usług restauracyjnych w formie przygotowywania i dostarczania posiłków dla żołnierzy w podziale na 2 zadania:

• ZADANIE NR 1 – obejmuje świadczenie usługi restauracyjnej dla JW 3946
i JW 2748 zlokalizowanych w m. Bytom i Radzionków;
• ZADANIE NR 2 - obejmuje świadczenie usługi dla JW 3390 zlokalizowanej
w m. Tarnowskie Góry i Tarnowskie Góry - Lasowice.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
- załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,
- załącznik nr 2a – Asortyment produktów spożywczych zawartych w normach wyżywienia żołnierzy,
- załącznik nr 2b – Wymiar rzeczowy normy wyżywienia,
- załącznik nr 2c – Wymagane wielkości porcji potraw i napojów
w poszczególnych posiłkach,

stanowiące integralną część SIWZ.

Dodatkowe wymagania.
Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie.
W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON z dnia 24 stycznia 2017r. W przypadku realizacji zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.
W celu ustalenia wymagań odnośnie zaleceń pod kątem bezpieczeństwa przemysłowego
i osobowego należy kontaktować się z Pełnomocnikiem OIN właściwej jednostki.


Wykonawca w terminie 14 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do D- cy JW 3946, JW 2748, JW 3390 w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób
i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany (w szczególności urządzenia które będą przez Wykonawcę po zakończeniu prac wywożone z kompleksu). W powyższym wykazie wykonawca wskaże numer umowy, której dotyczy jak również w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL, oraz numerem dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją), w stosunku do pojazdów rodzaj pojazdu, markę i numer rejestracyjny. Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/ wjazd pracowników na teren podlegający ochronie.
Pracownicy wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny w związku z wykonaniem przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony
z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców którym zleci prace zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu
i dźwięku zgodnie z Decyzją Nr 221 Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r.
w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MON z 2012r. poz. 287 z późn. zm.). Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego).
D-cy jednostek wojskowych oraz Komendant 4 WOG zastrzegają sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcami jednostek, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone odpowiedzialne za nadzór nad systemem przepustkowym oraz systemem ochrony kompleksu. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się