Przygotowywanie i wydawanie posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach w 2018 roku

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia: jest przygotowanie i wydawanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym uczęszczających do Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach oraz pracowników szkoły w okresie od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 roku. Usługa ma polegać na samodzielnej produkcji obiadów w kuchni Zamawiającego na bazie produktów najwyżej jakości dostarczonych przez Wykonawcę oraz podawanie posiłków w jego stołówce.
2. Usługa będzie dotyczyć przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Nr 3 w Ropczycach ( w tym z uwzględnieniem ewentualnym diet pokarmowych):
2.1. Dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat – szacowana ilość dzieci objętych żywieniem – 90; rodzaje posiłków:
2.1.1. śniadanie, pełny obiad, podwieczorek,
2.1.2. śniadanie, pełny obiad,
2.1.3. śniadanie, II danie
2.1.4. zupa,
2.1.5. II danie,
2.1.6. pełny obiad
2.1.7. podwieczorek,
2.2. Uczniowie kl. I –VI szkoły podstawowej, kl. I - II gimnazjum, pracownicy szkoły – szacowana ilość osób objętych żywieniem - 70, rodzaje posiłków:
2.2.1. pełny obiad,
2.2.2. zupa,
2.2.3. II danie.
Przez diety pokarmowe należy rozumieć diety opracowane wg indywidualnych zaleceń lekarskich dla dzieci z alergiami pokarmowymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarzy specjalistów np. dietę bezmleczną, bezglutenową, eliminacyjną tj. z wykluczeniem jednego lub kilku produktów i z zastosowaniem prawidłowych zamienników.
Dokładną ilość i rodzaj posiłków zamawianych na dany dzień Zamawiający będzie określał każdorazowo w zamówieniu składanym codziennie do godziny 8:30.

3. Zamawiający informuje, że podana ilość maksymalna osób objętych żywieniem oraz ilości posiłków będących przedmiotem zamówienia są wielkościami wyliczonymi w sposób szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia mogą ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących, rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Ilość wydawanych posiłków zmieniać się będzie w zależności od frekwencji osób w danym dniu. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień z uwzględnieniem próbek posiłków przechowywanych na terenie placówki, a także posiłku dodatkowego do oceny kontroli jakości.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany godzin wydawania posiłków po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania posiłków z uwzględnieniem norm określonych w obowiązujących przepisach w tym do przygotowywania posiłków z produktów, które będą wysokiej jakości handlowej i zdrowotnej, zgodne z obowiązującymi wymogami prawa żywnościowego, GMP oraz systemu HACCP.
6. Przygotowanie posiłków musi być zgodne z uwzględnieniem norm określonych w obowiązujących przepisach, w tym m.in. w:
6.1. ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 149)
6.2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach,
6.3. Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
6.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. nr 112, poz. 774),
6.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. nr 180, poz. 1214),
7. Przygotowywane posiłki muszą być zgodne z wymogami żywienia zalecanymi przez Instytut Żywności i Żywienia, dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, zalecanymi normami żywieniowymi dla poszczególnych grup wiekowych oraz spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla danej grupy wiekowej. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków o najwyższym standardzie na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwa zgodnie z normami HACCP.
8. Wymagania Zamawiającego w zakresie przygotowywania posiłków:
8.1. Wykonawca zobowiązuje się do minimalnego zastosowania produktów przetworzonych na poczet innych wartościowych składników odżywczych. Wyklucza się posiłki na bazie Fastfood.
8.2. Do przygotowania posiłków należy używać masła o zawartości tłuszczu nie mniejszej niż 82% lub olej roślinny rafinowany o zawartości kwasów jednonienasyconych powyżej 50% i zawartości kwasów wielonienasyconych poniżej 40%. Nie dopuszcza się stosowania margaryny.
8.3. Jaja do przygotowania posiłków świeże, z chowu ściółkowego lub wolnego.
8.4. Zamawiający nie zezwala na stosowanie w procesie przygotowywania posiłków konserw, produktów z konserwantami (m. in. glutaminianem sodu, sorbinianem potasu) parówek, produktów masłopodobnych, mięsa odkostnionego mechanicznie oraz wędlin z dodatkiem preparatów białkowych (soja) i/lub skrobi modyfikowanej, produktów zawierających dodatki do żywności niewskazane w diecie dziecka.
8.5. Zawartość farszu w wyrobach typu krokiety, pierogi min. 40%. Wyroby mączne typu krokiety, pierogi, uszka, kopytka, kluski, makarony winny być niezlepione, nienasiąknięte tłuszczem, ciasto jędrne, jasnej barwy.
8.6. Do przygotowywania posiłków należy używać produktów wysokiej jakości i zawsze świeżych posiadających aktualne terminy ważności, nabytych w źródłach działających zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi i higienicznymi (wyklucza się sporządzanie potraw z proszku).
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące pozycji wymaganych w jadłospisie:
9.1. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty jadłospisu dekadowego (z uwzględnieniem diet pokarmowych dzieci) dany zestaw potraw nie pojawia się 3-4 krotnie w ciągu m-ca) (1 dekada to 10 dni) wraz z gramaturą, dokładnym opisem posiłków, Jadłospisy winny być przygotowane i podpisane przez dietetyka lub technologa żywienia.
9.2. W jednej dekadzie jadłospis winien zawierać:
- zupę – inną na każdy dzień (wywar warzywny z dodatkiem masła lub mięsno-warzywny, nie dopuszcza się, by zupy były gotowane na kostkach rosołowych i proszkach typu vegeta, do przyprawiania należy używać naturalnych przypraw np. kurkuma, tymianek, imbir, papryka)
- 4 posiłki mięsne z mięsa chudego wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż),
- 2 posiłki pół-mięsne (nie dopuszcza się stosowania gotowych sosów ze słoika, proszku czy puszki)
- 2 posiłki bezmięsne (mączne lub warzywne z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych, wymaga się, aby przynajmniej raz w dekadzie do przygotowania posiłku użyć roślin strączkowych)
- 2 posiłki rybne (nie dopuszcza się stosowania tilapii i pangi) wraz z dodatkiem skrobiowym (np. kasza, makaron, ziemniaki, ryż)
- surówka do każdego dania (z uwzględnieniem owoców i warzyw sezonowych) lub dodatek warzywny lub warzywno – owocowy podawany na ciepło (np. fasolka szparagowa, kalafior, brokuł, buraki, świeża kapusta itp.)
- kompot z wsadem owocowym (z uwzględnieniem owoców sezonowych, dopuszcza się, aby dwa razy w dekadzie była woda z sokiem zagęszczonym bez dodatku cukru lub woda z dodatkiem wyciskanych owoców ),
- owoc na każdy dzień (wymagane min. 4 różne owoce w dekadzie z uwzględnieniem owoców sezonowych, owoce winny być całe, nie dopuszcza się dzielenia owoców za wyjątkiem sałatek owocowych i owoców dużych np. melon, arbuz).
Dodatkowo:
Codziennie w ramach posiłku dla dzieci musi się znaleźć świeża zielenina (natka pietruszki, koperek, szczypiorek) krojone na miejscu w kuchni Zamawiającego (podawane w osobnych miseczkach na każdym stoliku stołówki szkolnej).
Wymaga się, aby co najmniej trzy razy w dekadzie do przygotowania posiłków były wykorzystywane produkty pełnoziarniste – Wykonawca w jadłospisie winien wskazać, w których posiłkach zostały wykorzystane
Nie dopuszcza się, aby produkty kwaśne (np. ogórki kiszone, kapusta kiszona, cytryna np. używana do zakwaszania zup, wody z sokiem) były podawane dzień po dniu, ani jedno po drugim w danym dniu (np. zupa ogórkowa i surówka z kiszonej kapusty, żurek i woda z wyciśnięta cytryną)
Nie dopuszcza się stosowania kaszy manny (również do zagęszczania potraw)
Nie dopuszcza się, by ziemniaki w danym dniu pojawiły się jednocześnie w zupie, jako dodatek skrobiowy bądź w posiłku półmięsnym czy bezmięsnym.

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia winien:
10.1. przygotowywać i wydawać posiłki zgodnie z przedstawionymi do oferty jadłospisami,
10.2. myć i wyparzać naczynia (koszt środków dopuszczonych do użytku przez Państwowy Zakład Higieny czystości ponosi Wykonawca),
10.3. sprzątać pomieszczenia bloku żywieniowego oraz odpady żywieniowe.

11. Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007 roku w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. z 2007 roku Nr 80, poz. 545), próbek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych posiłków, każdego dnia przez okres 72 godzin z oznaczeniem daty, godziny, zawartości próbki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych próbek. Zamawiający zastrzega sobie prawo bieżącej kontroli w zakresie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów dotyczących technologii produkcji i jakości wykonywanych usług.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia personelu niezbędnego do przygotowywania i wydawania posiłków. Personel Wykonawcy winien posiadać bieżące przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a także aktualne książeczki zdrowia. Posiłki muszą być przygotowywane przy bezwzględnym przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.
13. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki z produktów przez siebie dostarczonych. Wykonawca dostarczać będzie produkty własnym transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Wykonawca może na terenie szkoły świadczyć usługi jedynie na rzecz uczniów tej szkoły.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

19.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się