ŚWIADCZENIE USŁUG POLEGAJĄCYCH NA PRZYGOTOWANIU DOSTARCZENIU I WYDANIU JEDNODANIOWEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OLKUSZU

» Opis zapytania

świadczenie usług polegających na przygotowaniu, dostarczeniu, opakowaniu i wydaniu jednodaniowego gorącego posiłku ( o wartości kalorycznej minimum 800-900 kalorii ) w 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę na terenie miasta Olkusz dla około 68 osób objętych taką formą pomocy przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu w okresie od podpisania umowy (lecz nie wcześniej niż od 04.01.2018r) do 31.12.2018r.
Zastrzega się możliwość zwiększenia lub zmniejszenia żywionych osób o 35.
Zamawiający nie zapewnia, ile osób i w jakim okresie będzie korzystało z gorącego posiłku. Docelowa ilość posiłków nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, gdyż w okresie umownym jest zależna od ilości osób, którym przysługuje taki posiłek, a ich ilość w ciągu roku jest zmienna, czyli zależna będzie od faktycznych potrzeb Zamawiającego.
Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłku w opakowaniu jednorazowym dla planowanej ilości osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Przygotowanie posiłku może odbywać się w kuchni wykonawcy a wydanie posiłku będzie odbywać się w minimum 2 punktach udostępnionych przez wykonawcę położonych - jeden w centrum Olkusza, a drugi w obrębie osiedla „ Pakuska .
Punkty wydawania posiłków winny spełniać warunki sanitarne konieczne do wykonywania zamówienia.
Wykonawca winien zapewnić personel do wydania posiłków.
Transport posiłków powinien odbywać się w termosach zapewniających właściwą ochronę i temperaturę oraz środkami transportu przystosowanymi do przewozu tego typu ładunków.
Wykaz osób zakwalifikowanych do żywienia przekazany będzie wykonawcy na dwa dni przed terminem rozpoczęcia żywienia.
Wydawanie posiłków będzie odbywać się od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. od 13-tej do 15-tej.
Wykonawca będzie przygotowywał posiłki (zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2017r. poz. 149 z późn. zm) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Bezwzględnie należy przestrzegać norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności.
Posiłki muszą być wykonywane pod nadzorem dietetyka wykonawcy przy współpracy ze służbami SANEPID.
Wykonawca przygotowywał i dostarczał będzie posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.
Wykonawca przygotowywał będzie posiłki z własnych produktów, a Zamawiający będzie miał prawo kontroli, czy produkty wykorzystywane przez Wykonawcę odpowiadają potrzebom oraz normom żywienia zbiorowego.
Wykonawca podawał będzie tygodniowy jadłospis do wiadomości Ośrodka Pomocy Społecznej w Olkuszu.
Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 09:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się