Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Gminy Pyrzyce

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych ich ewentualnych zwrotów przesyłki listowe i paczki pocztowe) oraz usług kurierskich w obrocie krajowym, które będą realizowane, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do placówki pocztowej, w celu ich nadania przez okres dwóch lat.
2.Usługi pocztowe będące przedmiotem zamówienia realizowane będą na zasadach określonych obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności:
a) ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy,
b) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
c) innych aktach prawnych związanych z realizacją usługi będącej przedmiotem zamówienia, w tym aktach wewnętrznych wydanych przez Wykonawcę na podstawie art. 21 ustawy Prawo pocztowe.
3.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przyjęciu, przemieszczaniu i doręczeniu w kraju i zagranicą, a w razie niemożności doręczenia zwrotu do Zamawiającego przesyłek w kraju i zagranicą, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1113).
4.Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe o wadze do 2000 g. o rozmiarze minimum 90 x 140 mm a maksimum 900 mm x 600 mm:
a) zwykłe – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii - doręczona w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania,
b) zwykłe priorytetowe – przesyłka nierejestrowana listowa najszybszej kategorii - doręczona w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00 ,
c) polecone – przesyłka rejestrowana będąca przesyłką listową, przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem - doręczona w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii - doręczona w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00,
e) polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka doręczana w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka najszybszej kategorii doręczana za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy - doręczona w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00,
g) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez Nadawcę - doręczona w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania,
5. Przez paczki pocztowe i przesyłki kurierskie, będące przedmiotem zamówienia rozumie się paczki pocztowe do 10kg oraz przesyłki kurierskie o wadze nie większej niż 5kg:
a) ekonomiczne – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii - doręczone w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane szybszej kategorii – doręczone w następnym dniu roboczym po dniu nadania, pod warunkiem nadania do godziny 15:00,
c) z zadeklarowaną wartością – przesyłka rejestrowana, za której utratę, ubytek zawartości lub uszkodzenie Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę – doręczona w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania,
d) ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) – przesyłka doręczana w ciągu trzech dni roboczych po dniu nadania za pokwitowaniem odbioru zwracanym do Nadawcy,
e) kurierska – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii - doręczona w następnym dniu roboczym do godziny 15:00 w przypadku instytucji publicznych i do godziny 20:00 w przypadku pozostałych adresatów.
6. Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na przesyłce listowej lub paczce nazwy odbiorcy wraz z jego adresem (w przypadku przesyłek rejestrowanych także w książce nadawczej) określając rodzaj przesyłki (zwykła, polecona, priorytet, zwrotne potwierdzenie odbioru) oraz umieszczania na stronie adresowej każdej nadawanej przesyłki nadruku (pieczątki) określającej pełną nazwę i adres Nadawcy.
7. Zamawiający zobowiązuje się do właściwego przygotowania przesyłek oraz sporządzenia zestawień dla przesyłek.
8. Zamawiający zobowiązuję się do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym:
a) przesyłki rejestrowane wpisane do pocztowej książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych a kopia dla Zamawiającego jako potwierdzenie nadania przesyłek.
b) przesyłki zwykłe zestawione ilościowo w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia dla Zamawiającego jako potwierdzenie nadania przesyłek.
9. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
10. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego, pod warunkiem ich prawidłowego przygotowania do nadania przez Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
12.W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawia zawiadomienie (awizo) o próbie dostarczenia przesyłki ze wskazaniem gdzie i kiedy adresat może odebrać list lub przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 14 dni liczonych od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego awizo, w tym terminie przesyłka jest awizowana dwukrotnie. Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest do Zamawiającego wraz z podaniem przyczyny niedoręczenia.
13. Zamawiający wymaga, aby placówki pocztowe Wykonawcy przyjmujące przesyłki były czynne we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem sobót, co najmniej 5 dni w tygodniu, a jeżeli w tygodniu przypada dzień ustawowo wolny od pracy, liczba ta może być odpowiednio niższa.
14. Przesyłki będą dostarczane przez Wykonawcę do każdego wskazanego miejsca w kraju i zagranicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym.
15. Dla przesyłek ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego, przez placówkę nadawczą, przez którą przesyłka została nadana, pokwitowane przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki, w terminach określonych przez Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545) dla przesyłek listowych nie będących przesyłkami najszybszej kategorii.
16.Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji niniejszej Umowy, w tym wystawianie faktur Vat wraz ze specyfikacją ilościowo- wartościową poszczególnych przesyłek pocztowych, dokonywane będą w terminie do 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa
  • Usługi kurierskie i pocztowe

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się