Świadczenie usług w zakresie przygotowywania, gotowania i wydawania posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie przygotowywania, gotowania i wydawania jednego jednodaniowego gorącego posiłku obiadowego (zupa) dziennie podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu przyznanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Podopieczni MOPS powinni mieć możliwość spożywania posiłków w lokalu, restauracji, stołówce Wykonawcy na terenie miasta Łowicza, a także „na wynos”. Zamawiający wymaga, aby lokal, w którym będą wydawane posiłki był usytuowany w odległości nie większej, niż 1 km od siedziby Zamawiającego (centrum miasta Łowicza), ze względu na to, iż z posiłków korzystają osoby bezdomne, bezrobotne, które nie posiadają środków finansowych na dojazdy. Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30. W piątek dodatkowo wydawane będą posiłki “na wynos” na sobotę i niedzielę. Posiłki będą wydawane miesięcznie średnio w ilości około 2.500 posiłków obiadowych (zup). Przewiduje się, że średnio dziennie wydawanych będzie co najmniej 80 posiłków obiadowych. Wykonawca powinien zapewnić możliwość wydania dodatkowych porcji posiłku w przypadku zaistnienia nieprzewidzianej okoliczności uzasadniającej udzielenie natychmiastowej pomocy w w/w formie, w ilości co najmniej 20 dodatkowych posiłków obiadowych, łącznie 100 posiłków. Posiłki mają być sporządzone zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego. Muszą też być sporządzone ze świeżych produktów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności. Posiłki muszą być sporządzone w dniu ich wydawania. Gorący posiłek musi mieć odpowiednią temperaturę, wymaganą dla posiłków obiadowych. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz podawania powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 149). Posiłki muszą być urozmaicone. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności posiłków w ciągu jednego tygodnia. Szacunkowa maksymalna ilość posiłków przez cały okres realizacji zamówienia (bez ewentualnego zamówienia uzupełniającego) wynosi 29.000 posiłków. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania większej ilości posiłków niż wskazane 29.000 (zamówienie uzupełniające udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy- Pzp) w przypadku realnych rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w granicach do łącznie 30.000 posiłków i w granicach czasowych wykonywania wydanych decyzji do 31 grudnia 2018 r.

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 14:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się