Dożywianie dzieci szkolnych z terenu gminy Moryń w latach 2018 i 2019

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i wydawania gorących posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Moryniu oraz Zespołu Szkół w Moryniu Filii w Witnicy objętych dożywianiem w roku 2018 i 2019.
2) Wykonawca przygotowywać będzie posiłki (tj. gotowanie, smażenie, pieczenie itp.) w kuchni szkolnej Zespołu Szkół w Moryniu. Wykonawca korzystać będzie z kuchni szkolnej na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Zespołem Szkół w Moryniu. Przygotowane posiłki wydawane będą w stołówce Zespołu Szkół w Moryniu oraz dowożone do Zespołu Szkół w Moryniu Filia w Witnicy i tam wydawane. Nie dopuszcza się stosowania jednorazowych naczyń i sztućców do podawania posiłków.
3) Posiłki przygotowywane i wydawane będą w dni nauki szkolnej. Posiłki przygotowywane zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182, poz. 1228, Nr 230, poz. 1511, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016, z 2014 r. poz. 1662, 1722, z 2015, poz. 35 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.
4) Posiłki z Zespołu Szkół w Moryniu do Zespołu Szkół w Moryniu Filii w Witnicy Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem dwa razy dziennie (śniadanie i obiad) w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (temperatura dostarczonego gorącego posiłku nie może być mniejsza niż 65C⁰ +/- 3C⁰) oraz jakości przewożonych potraw. Godziny wydawania posiłków Wykonawca uzgodni z dyrektorem szkoły i poda do wiadomości poprzez wywieszenie na szkolnej tablicy ogłoszeń.
5) Wykonawcę obowiązują jadłospisy zaproponowane w publikacji "Wiem, co jem - propozycje posiłków dla dzieci w przedszkolach i szkołach" wydanej przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach kampanii "Wiem, co jem" Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy - śniadanie i pełen obiad (zupa, II danie, owoce, napój) - załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Wykonawca przygotowywać będzie posiłki w kolejności wskazanej ww. publikacji stosownie do pory roku. Wielkość porcji musi być dostosowana do wieku dziecka i zapewniać odpowiednią kaloryczność szczegółowe informacje na temat planowania jadłospisów zawiera ww. publikacja. Dopuszcza się odstępstwa od jadłospisu w zakresie stosowania rodzaju obróbki termicznej potraw oraz zawartości cukru, tłuszczu i sodu w potrawach, jeżeli zgodne są one z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 1 sierpnia 2016 r., poz. 1154).
6) Jadłospis może zostać zmieniony za pisemną zgodą zamawiającego, w niezbędnym zakresie, jeżeli:
a) Nastąpi zmiana w aktach prawnych regulujących kwestie żywienia dzieci i młodzieży, powodująca konieczność zmiany jadłospisu lub,
b) Zmiana wynikać będzie z nakazu wydanego przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub,
c) Innych obiektywnych przesłanek, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) Dopuszcza się zmiany kolejności jadłospisu w obrębie tygodnia po uzgodnieniu zmian z Zamawiającym.
7) Przewidywana liczba posiłków wydawanych w ciągu jednego dnia wynosi około 110 w tym około 25 śniadań (10 dowożonych do szkoły w Witnicy) dla dzieci w wieku przedszkolnym, 25 obiadów (10 dowożonych do szkoły w Witnicy) dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 60 obiadów (10 dowożonych do szkoły w Witnicy) dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Przewidywana liczba dni, w których realizowana będzie usługa wynosi 370.
8) Wykonawca będzie wydawał posiłki na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wykazów dzieci. Wykazy będą na bieżąco aktualizowane przez Zamawiającego.
9) Z gorących posiłków w cenie określonej przez Wykonawcę, z którym zawarta zostanie umowa, korzystać będą mogli również uczniowie, za których zapłaty będą dokonywać rodzice.
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia wielkości zamówienia w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
11) Wykonawca w związku z wykonywaniem usługi w oparciu o kuchnię szkolną wraz pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem ponosić będzie następujące opłaty:
a) czynsz - 4,27 zł/m2 brutto (łączna powierzchnia pomieszczeń 164,20 m2),
b) energia elektryczna - zgodnie ze wskazaniem podlicznika,
c) woda zimna i ścieki - zgodnie ze wskazaniami podlicznika,
d) ogrzewanie - 1,95 zł/m2 brutto (powierzchnia ogrzewana 153,3 m2),
e) podgrzewanie wody - 38,15 zł/m3brutto.
12) Sposób uiszczania ww. opłat Wykonawca ustali z dyrektorem Zespołu Szkół w Moryniu.
13) Wykonawca ponosi również inne koszty związane z realizacją zamówienia (opłaty, podatki, itp.)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

18.12.2017 | 12:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Usługi gastronomiczne

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się