Dostawa 118 par rękawic taktycznych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei

» Opis zapytania

Opis zamówienia: Dostawa 118 par rękawic taktycznych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei
Formuła realizacji: Przetarg nieograniczony
Postępowanie prowadzone na podstawie: Regulamin udzielania zamówień przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na dostawy, usługi oraz roboty budowlane do których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki: W Projekcie mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d. nie podlegają wykluczeniu z Projektu.
Ocena warunków udziału w Projekcie dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w Specyfikacji.
Wymagania:
Dostawa 118 par rękawic taktycznych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei:
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- Pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu Wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zakupowym
- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, albo informacji z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
- Karta charakterystyki produktu dokumentująca:
a) Nazwę produktu
b) Nazwę producenta
c) Określenie podmiotu odpowiedzialnego
d) Materiały, z których wykonane są rękawice
e) Ochronę nadgarstka oraz przedramienia do wysokości minimum 15 cm - Dodatkowo karta charakterystyki produktu powinna zawierać zdjęcia lub rysunki oraz opis szczegółów technicznych pozwalających zweryfikować wymagania Zamawiającego.

UWAGA: W przypadku gdy karta charakterystyki produktu nie będzie zawierać wszystkich informacji pozwalających na weryfikację spełnienia wymagań dotyczących Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia innego dodatkowego dokumentu zawierającego te informacje.
Informacje o wadium: Wadium można wnieść w:

Kwota wadium:
- Dostawa 118 par rękawic taktycznych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei - brak [PLN]
Kryteria oceny ofert: Dostawa 118 par rękawic taktycznych dla wykonawczych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei:
Cena - 100,00%
Miejsce otwarcia ofert/wniosków: Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert oraz protokołem otwarcia ofert Wykonawcy mogą zapoznać się od momentu przekazania przez Zamawiającego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania zakupowego
Termin otwarcia ofert/wniosków: 2017-12-15 10:30
Miejsce realizacji zamówienia: Zgodnie z treścią Warunków Zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania Umowy do dnia 29.12.2017 roku
Wybór z zastosowaniem aukcji elektronicznej: Nie
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Publikacja:
Miejsce wystawienia ogłoszenia: Warszawa
Data wystawienia ogłoszenia: 2017-12-06

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 10:00


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Odzież i obuwie robocze i ochronne
  • Sprzęt ochronny i BHP
  • Broń, amunicja i środki obrony osobistej

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się