Dostawa preparatu minimalizującego wytrącanie osadów twardych w absorberze Instalacji Odsiarczania Spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

» Opis zapytania

Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatu minimalizującego wytrącanie osadów twardych w absorberze Instalacji Odsiarczania Spalin dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - STAR BXC VG 765 lub równoważnego w ilości 140 000 litrów, o parametrach technicznych określonych w „Specyfikacji technicznej” – Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
2. Dopuszcza się zastosowanie przedmiotu zamówienia równoważnego do przedstawionego w Załączniku 1 do projektu Umowy pod warunkiem, że przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne tam określone. W przypadku zaproponowania przedmiotu zamówienia równoważnego, Wykonawca musi podać jego nazwę i parametry techniczne, kraj pochodzenia oraz na dowód równoważności załączyć do oferty odpowiednie dokumenty w j. polskim na podstawie, których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny technicznej zaproponowanego produktu równoważnego.
3. Udział w złożonej ofercie towarów pochodzących z państw członkowskich UE lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła Umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, powinien wynosić ponad 50 %. W przypadku, gdy udział ten jest mniejszy, Zamawiający może odrzucić ofertę.
4. Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawcę musi być nowy tzn. produkowany na bieżąco dla potrzeb Zamawiającego oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw z zamówionej pozycji o nie więcej niż 20%, w zależności od potrzeb.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Typ zamówienia: Dostawy
Okres związania ofertą: przez okres60 dni
przez okres: 60 dni
Składanie ofert częściowych: Nie
Składanie ofert wariantowych: Nie
Warunki udziału w postępowaniu: 1.Warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 8.1 SIWZ.
2.Warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ.
3.Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
4.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków dopuszczenia i udziału Wykonawców w postępowaniu zakupowym zgodnie z pkt. 10 SIWZ.
Informacje o wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert: Dostawa STAR BXC VG 765 D/STRĄCANIA OSADÓW dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.:
Cena - 100,00%
Miejsce realizacji zamówienia: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów z siedzibą w Rogowcu koło Bełchatowa – Magazyn G002 - czynny w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 14.30.
Termin wykonania zamówienia: 1. Przedmiot Umowy będzie realizowany sukcesywnie na podstawie zamówień cząstkowych w zależności od potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2018 r. lub do dnia wyczerpania ilości określonej w Załączniku nr 1 do Umowy, z tym zastrzeżeniem, że pierwsza dostawa w ilości 24 000 litrów nastąpi najpóźniej do dnia 10.01.2018 r.
2. Realizacja drugiego i następnego zamówienia cząstkowego następować będzie w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia Wykonawcy o zamówieniu cząstkowym pisemnie - faksem lub poczta elektroniczną. Zamawiający każdorazowo w zamówieniu cząstkowym określi wymaganą ilość.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania aukcji: Tak
Umowa ramowa: Nie
Dynamiczny system zakupów: Nie

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Mariola Góralska / Paulina Nowak
Telefon kontaktowy: 44 735 35 03 / 44 735 10 53

Pliki do pobrania:
Złóż ofertę


» Termin składania ofert

12.12.2017 | 13:00


» Lokalizacja

Oferty można składać u Organizatora Postępowania, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5; Budynek U-9, pokój nr 2, w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godziny 13.00 lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00.


» Kategoria asortymentowa

  • Chemia przemysłowa

» Dane nabywcy

1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, ul. Węglowa 5, 97 – 400 Bełchatów. 2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się