„Konserwacja i serwis systemów: systemu sygnalizacji pożarowej (SAP), dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO), systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3”

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest:
I. Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożarowej (SAP),
II. Konserwacja i serwis systemu oddymiania dróg ewakuacyjnej (SZZ),
III. Konserwacja i serwis systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA),
IV. Konserwacja i serwis przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
V. Konserwacja i serwis drzwi p.poż.,
VI. Konserwacja i serwis dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO)
w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zgłoszenie do przeprowadzenia wizji lokalnej winno być przedstawione w formie pisemnej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich prac konserwacyjnych w dni pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 7.30- 15.30, natomiast wszelkie zakłócenia pracy systemów, awarie usunąć należy poza czasem pracy Urzędu. Zamawiający dopuszcza wykonywanie powyższych czynności w dni wolne od pracy, po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza składanie ofert z wyrobami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, eksploatacyjnych, użytkowych nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w realizacje przedmiotu zamówienia polegające na konserwacji i serwisie systemów wymienionych w ust. 1, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (tj.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1666)

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

15.12.2017 | 11:30


» Lokalizacja

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Kategoria asortymentowa

  • Sprzęt p. poż.
  • Ochrona

» Dane nabywcy

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się

» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się